Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Hoàng Vân
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƠNGI: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 2
1.1. Những vấn đề chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 2
1.1.1. Khái niệm thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 2
1.1.1.1. Khái niệm thành phẩm. 2
1.1.1.2. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm. 2
1.1.2. Vị trí, vai trò của thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 2
1.1.2.1. Vai trò của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 2
1.1.2.2. Vị trí của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 3
1.1.2.3. Sự cần thiết quản lý và các yêu cầu quản lý cơ bản công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 3
1.2. Nhiệm vụ và nội dung tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 3
1.3. Yêu cầu quản lý và tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 4
1.3.1. Kế toán thành phẩm. 4
1.3.1.1.Thủ tục nhập xuất kho thành phẩm. 4
1.3.1.2.Đánh giá thành phẩm. 4
1.3.1.2.1.Đánh giá thành phẩm theo giá thực tế. 4
1.3.1.2.2. Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán 7
1.3.1.3.Kế toán chi tiết thành phẩm 7
1.3.1.4. Kế toán tổng hợp thành phẩm 10
1.3.1.4.1. Phơng pháp kê khai thờng xuyên 10
1.3.1.4.2. Phơng pháp kiểm kê định kỳ 12
1.3.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩmvà xác định kết quả tiêu thụ 12
1.3.2.1.Khái niệm và điều kiện xác định kết quả doanh thu 12
1.3.2.2.Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm. 13
1.3.2.3.Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm. 14
1.3.2.3.1.Hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên 14
1.3.2.3.2. Hạch toán theo phơng pháp kiểm kê định kỳ 18
1.3.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19
1.3.2.5. Hạch toán các khoản dự phòng liên quan đến tiêu thụ 20
1.3.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 23
1.3.2.6.1.Kế toán chi phí bán hàng 23
1.3.2.6.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 25
1.3.2.7.Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 27
CHƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU CHỊU LỬA 29
2.1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty TNHH một thành viên Vật Liệu Chịu Lửa 29
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH một thành viên Vật Liệu Chịu Lửa 29
2.1.1.1.Tổng quan về Công ty Cổ phần Trúc Thôn 29
2.1.1.2.Tổng quan về Công ty TNHH một thành viên Vật Liệu Chịu Lửa 31
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Vật Liệu Chịu Lửa 32
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 32
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp 33
2.1.3.Tình hình chung vê công tác kế toán tại Công ty TNHH một thành viên Vật Liệu Chịu Lửa 36
2.1.3.1. Nhiệm vụ của bộ máy kế toán trong công ty 37
2.1.3.2. Tổ chức ghi sổ kế toán 38
2.1.4. Quan hệ phòng kế toán với các phòng ban các bộ phận trong ban 40
2.2.Thực trạng tổ chức tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH một thành viên Vật Liệu Chịu Lửa 41
2.2.1.Tình hình công tác quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 41
2.2.1.1.Kế toán thành phẩm 41
2.2.1.2. Các phơng thức bán hàng và thể thức thanh toán 42
2.2.1.3.Các quy định về quản lý, quy chế bảo quản 43
2.2.2.Kế toán tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn thành phẩm 46
2.2.2.1. Quá trình nhập kho thành phẩm 46
2.2.2.2.Quá trình xuất kho thành phẩm 46
2.2.3.Kế toán tiêu thụ thành phẩm và các khoản phải nộp Nhà nớc 53
2.2.3.1.Kế toán tiêu thụ thànhphẩm 53
2.2.3.2.Hạch toán các khoản phải thu liên quan đến tiêu thụ thànhphẩm 54
2.2.3.3.Hạch toán thuế tiêu thụ 54
2.2.4.Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 54
2.2.5. Hạch toán kết quả tiêu thụ 54
2.2.5.1.Hạch toán kết quả tiêu thụ nội bộ 55
2.2.5.2. Hạch toán kết quả tiêu thụ ngoài 55
CHNG III:MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨMTIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU CHỊU LỬA
67
3.1.Về u điểm 67
3.2.Về hạn chế 68
3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩmtiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH mộ


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Hoàng Vân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH Hoàng Vân sẽ giúp ích cho bạn.