Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Yamaha Motor Electronics VN
MỞ ĐẦU
Hoạt động kinh tế là hoạt động thực tiễn cơ bản nhất nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần để thoả món nhu cầu đời sống phỏt triển của con người và xó hội. Để quản lý kinh tế tài chớnh ở một nền kinh tế, ở cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chỳng ta khụng thể khụng núi tới vai trũ của cụng tỏc kế toỏn. Kế toỏn của cụng ty sẽ cung cấp tỡnh hỡnh tài chớnh – kinh doanh, kịp thời chớnh xỏc đáp ứng yờu cầu quản lý cho doanh nghiệp và giỳp doanh nghiệp đưa ra cỏc hướng giải quyết hợp lý mang lại hiệu quả nhất cho doanh nghiệp . Trong đó cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng cú vị trớ đặc biệt quan trọng đối với cỏc doanh nghiệp . Vỡ vậy việc hoàn thiện quỏ trỡnh hạch toỏn nghiệp vụ bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp . Trong quỏ trỡnh thực tập tại cụng ty TNHH Yamaha Motor Electronics Việt Nam, em đó tỡm hiểu cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng. Vỡ vậy em lựa chọn đề tài nghiờn cứu:” Giải phỏp hoàn thiện kờ toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng tại cụng ty TNHH Yamaha Motor Electronics Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp.
Bài luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
Chương 2:Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Motor electronics Việt Nam
Chương 3: Một số giải phỏp nhằm hoàn thiện kế toỏn bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cụng ty electronics Việt Nam
.


CHƯƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DN
I. Một số vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1. Một số khỏi niệm
1.1 Bỏn hàng
Bỏn hàng là việc chuyển quyền sở hữu về hàng húa, thành phẩm, dịch vụ, cho khách hàng, chuyển phần lớn lợi ích và rủi ro cho khách hàng, đồng thời doanh nghiệp được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanhh toán. Quá trỡnh bỏn hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trỡnh sản xuất kinh doanh, nú là giai đoạn chuyển hóa vốn từ hỡnh thỏi hiện vật sang hỡnh thỏi tiền tệ, giỳp doanh nghiệp tỏi đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.
1.2 Doanh thu bỏn hàng.
Doanh thu là tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đó thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán , phát sinh từ họat động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp , góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu .
- Đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng là giá bán chưa có thuế GTGT.
- Đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế thỡ doanh thu bỏn hàng là tổng giỏ thanh toỏn.
- Đối tượng chịu thuế TTĐB hoặc chịu thuế XNK thỡ doanh thu bỏn hàng là tổng giỏ thanh toỏn bao gồm cả thuế TTĐB và thuế XNK .
1.3 Giỏ vốn hàng bỏn.
Phản ánh toàn bộ chi phí cần thiết để mua số hàng bán hoặc để sản xuất số hàng bán đó.
Đối với hoạt động thương mại, giá vốn hàng bán là giá thanh toán hàng mua và toàn bộ chi phí có liên quan đến việc mua hàng. Trị giá hàng xuất bán được xác định theo một trong số phương pháp sau:
a) Phương pháp đích danh: theo phương pháp này là tính giá trị mua của từng lô hàng xuất bán. Khi xuất bán lô hàng nào thỡ lấy giá trị giá mua thực tế của lô hàng đó để tính giá trị giá mua thực tế của hàng xuất kho.
b) Phương pháp giá đơn vị bỡnh quõn:
Với phương pháp này thỡ giỏ thực tế hàng xuất kho trong kỳ được tính theo giá trị bỡnh quõn ( bỡnh quõn cả kỳ dự trữ, bỡnh quân cuối kỳ trước hay bỡnh quõn sau mỗi lần nhập )
Trị giỏ mua thực tế hàng xuất kho = số lượng hàng xuất kho * Giá đơn vị bỡnh quõn
Trong đó:
Phương pháp giá bỡnh quõn cả kỳ dự trữ tuy đơn giản, dễ làm độ chính xác không cao. Hơn nữa, công việc tính toán dồn vào cuối tháng, gây ảnh hưởng đến công tác quyết toán nói chung.c) Phương pháp nhập trước - xuất trước: Theo phương pháp này giả thiết số hàng nào nhập trước thỡ xuất kho trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giỏ thực tế của từng số lụ hàng xuất.
Phương pháp này thích hợp trong trường hợp giá cả giảm hoặc có xu hướng giảm.
d) Tính theo phương pháp nhập sau - xuất trước: Theo phương pháp này giả thiết lô hàng nào nhập sau thỡ xuất trước.
Phương pháp này thích hợp trong trường hợp lạm phát.
e) Phương pháp trực tiếp (phương pháp giá thực tế đích danh): Theo phương pháp này, hàng hóa được xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến lúc xuất dùng ( trừ trường hợp điều chỉnh). Khi xuất hàng hóa nào sẽ tính theo giá thực tế của hàng hóa đó. Phương pháp này thường sử dụng với các loại hàng hóa có giá trị cao và có tính tách biệt.
g) Phương pháp giá hạch toán: Theo phương pháp này, toàn bộ hàng hóa biến động trong kỳ được tính theo giá hạch toán. Giá hạch toán là giá ổn định do doanh nghiệp tự xây dựng, giá này không có tác dụng giao dịch với bên ngoài, việc xuất hàng ngày được thực hiện theo giá hạch toán. Cuối kỳ kế toán phải tính ra giá thực tế theo công thức:
Trị giỏ thực tế của hàng xuất trong kỳ = Trị giỏ hạch toỏn của hàng xuất trong kỳ * H
(H) : Hệ số giỏ
Hệ số giỏ cú thể tớnh cho từng loại, từng nhúm hoặc từng thứ hàng chủ yếu tựy thuộc vào yờu cầu và trỡnh độ quản lý.
1.4 Chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp .
a) Chi phớ bỏn hàng: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hóa cần thiết phục vụ trực tiếp đến quá trỡnh tiờu thụ hàng húa, lao vụ, dịch vụ trong kỳ, chi phớ nhõn viờn, chi phớ vật liệu bao bỡ, chi phớ dụng cụ đồ dùng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, chi phí


Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Yamaha Motor Ele
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Yamaha Motor Ele sẽ giúp ích cho bạn.