Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại công ty in Tài Chính
A - Lời mở đầu 1
Phần I: 2
Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 2

I/ Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: 2
II/ Nội dung chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 2
1/ Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất (CPSX ) 2
1.2. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất và chi tiêu. 2
1.3. Phân loại chi phí sản xuất. 3
1.3.3. Căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí với kết quả sản phẩm sản xuất: 4
2. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm. 5
2.1. Khái niệm giá thành. 5
2.2. Căn theo thời điểm và nguồn số liệu để tính giá thành. 5
2.3. Căn cứ vào phạm vi phát sinh chi phí sản xuất, giá thành chia thành hai loại: 5
III / Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất: 6
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất (CPSX ) và đối tượng tính giá thành sản phẩm (GTSP). 6
1.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất (CPSX ). 6
1.2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 6
1.3. Sự khác nhau giữa chi phí sản xuất (CPSX ) và giá thành sản phẩm (GTSP). 6
1.4. Phân biệt đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. 7
2.Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm . 7
2.1.Trình tự hạch toán tập hợp CPSX . 7
2.2 Phương pháp tập hợp chi phí cơ bản trực tiếp. 8
2.4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 8
2.4.1.Phương pháp trực tiếp (giản đơn): 8
2.4.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 9
2.4.3. Phương pháp hệ số. 9
Bước 3: Xác định giá thành đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn 9
2.4.4. Phương pháp tỷ lệ 9
2.4.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 10
2.4.6. Phương pháp tính giá thành phân bước. 10
2.4.7.Phương pháp tính giá thành theo định mức. 12
2.4.8.Phương pháp tính giá thành liên hợp. 13
3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên. 13
3.1.Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp. 13
3.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 14
3.3. Hạch toán chi phí trả trước (chi phí chờ phân bổ). 15
3.4. Hạch toán chi phí phải trả. 17
3.5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. 18
3.6.Hạch toán chi phí sản xuất chung (CPSX C). 20
3.7.Tổng hợp chi phí sản xuất. 21
4. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 23
4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính. 23
4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương. 23
4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến. 24
4.4.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp. 24
4.5.Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch. 24
5. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 24
5.1.Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu. 24
5.2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 25
5.3.Hạch toán chi phí sản xuất chung. 25
5.4.Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. 26
6. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán chi phí sản xuất. 26
6.1. Hình thức nhật ký – sổ cái. 27
6.2.Hình thức nhật ký chung. 27
6.3. Hình thức chứng từ ghi sổ. 28
6.4. Hình thức sổ Nhật ký – chứng từ. 29
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty In Tài Chính. 30
I. Khái quát chung đặc điểm công ty in Tài Chính. 30
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty in Tài Chính. 30
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 32
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty In Tài Chính 32
3.1. Đặc điểm về sản phẩm 32
3.2. Đặc điểm về môi trường sản xuất kinh doanh. 33
3.3. Trình tự sản xuất kinh doanh của công ty In Tài Chính. 33
4. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất. 34
5. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty in Tài Chính. 35
6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2002- 2003 –2004. 38
7. Thực trạng tổ chức Hạch toán kế toán tại công ty. 39
7.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 39
7.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán của Công ty In Tài chính. 41
7.2.1. Quy định chung về chế độ kế toán của công ty in Tài chính 41
7.2.2. Vận dụng chế độ chứng từ trong Công ty In Tài Chính. 42
7.2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản (HTTK) trong công ty In Tài Chính. 42
7.2.4. Hình thức sổ kế toán của công ty: 43
7.2.5. Vận dụng hệ thống báo cáo kế toán tại công ty in Tài chính. 45
II / Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty in Tài Chính. 46
1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tại công ty 46
1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty in Tài Chính. 46
1.2.Phân loại chi phí sản xuất tại công ty. 46
1.3.Tổ chức công tác quản lý chi phí sản xuất tại công ty. 47
1.4. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 47
2.Phương pháp và quy trình tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 48
2.1.Kế toán tập hợp nguyên vật liêu trực tiếp 48
2.1.1 Đặc điểm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 48
2.1.2.Trình tự hạch toán 48
2.2.Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp. 59
2.2.1. Đặc điểm chi phí Nhân công trực tiếp: 59
2.2.2. Trình tự hạch toán. 60
2.3.Kế toán chi phí sản xuất chung 72
2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất chung. 72
2.3.2. Trình tự hạch toán. 73
2.4. Kế toán tổng hợp chi phí toàn công ty. 87
3. Đánh giá thành phẩm làm dở tại công ty. 88
4.Tổ chức công tác tính giá thành sản xuất. 89
4.1. Đặc điểm quản lý giá thành tại công ty. 89
4.2. Đối tượng tính giá thành. 90
4.3. Đơn vị tính giá thành. 90
4.4. Phương pháp tính giá thành. 90
Phần III: 94
Nhận xét, đánh giá và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty in Tài Chính. 94

1. ưu điểm. 94
2.Tồn tại. 95
3.Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty in tài chính . 95
3.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP tại công ty In Tài Chính. 95
4/ Điều kiện thực hiện các ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính. 101
C - Kết Luận 102
Các chữ viết tắt 103
Danh mục tài liệu tham khảo 104


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty in Tài Chính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty in Tài Chính sẽ giúp ích cho bạn.