Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại Công ty phát triển các công nghệ điện tử (CTPT các CNĐT)
Lời mở đầu 1
Chương I Tỡm hiểu đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty phát triển các công nghệ điện tử. 3
I.1 Tỡm hiểu tổng quan về công ty phát triển các công nghệ điện tử 3
I.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 3
I.1.2 Chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh 4
I.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh 4
I.1.4 Khỏi quỏt bộ mỏy kế toỏn của cụng ty 8
I.1.5 Hỡnh thức sổ sỏch, bỏo cỏo mà cụng ty đang dùng 10
I.2 Đặc điểm tổ chức công tỏc hạch toỏn kế toỏn của cụng ty 13
I.2.1 Những thông tin cơ bản về tổ chức công tác kế toán 13
I.2.2 Hệ thống sổ kế toỏn của cụng ty 15
I.2.2.1 Quy trỡnh kế toỏn của một số phần hành kế toỏn chủ yếu ở cụng ty 15
I.2.2.1.1 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 15
I.2.2.1.2 Hạch toán Tài sản cố định 17
I.2.2.1.3 Hạch toỏn kế toỏn vốn bằng tiền 19
I.2.2.1.4 Hạch toán mua hàng và thanh toán với người bán 20
I.2.2.1.4.1 Hạch toán thanh toán với người bán 22
I.2.2.1.4.2 Hạch toán kế toán bán hàng và thanh toán với người mua 24
I.2.2.2 Hệ thống bỏo cỏo của cụng ty 26
Chương II Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty phát triển các công nghệ điện tử. 27
II.1 Tổ chức nhiệm vụ thanh toỏn hàng hoá ở công ty phát triển các công nghệ điện tử 27
II.1.1 Các phương thức tiêu thụ hàng hoá của công ty 27
II.1.2 Phương thức thanh toán 28
II.1.3 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng vào hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ở công ty 28
II.2 Hạch toỏn chi tiết và hạch toỏ tổng hợp quỏ trỡnh tiờu thụ hàng hàng ở cụng ty 29
II.2.1 Tổ chức nghiệp vụ tiờu thụ hàng hoỏ ở cụng ty 29
II.2.2 Tổ chức hạch toỏn tổng hợp nghiệp vụ tiờu thụ hàng hoỏ ở cụng ty 37
II.3 Tổ chức hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh tại cụng ty 43
II.3.1 Nội dung phương pháp xác định kết quả kinh doanh 43
II.3.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 46
II.3.2.1 Trỡnh tự kế toỏn 46
II.3.2.2 Sổ sỏch sử dụng 49

Chương III Phương hướng hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở cụng ty 58
III.1 Nhận xét về công tác kế toán tiêu thu và xác định kết quả kinh doanh 58
III.1.1 Nhận xột chung 58
III.1.2 Nhận xét về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 59
III.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toỏn tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty phát triển các công nghệ điện tử 60
III.2.1 Hoàn thiện hạch toán ban đầu 61
III.2.2 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toỏn kết quả kinh doanh và PP lợi nhuận tại cụng ty 61
III.2.3 Hoàn thiện hệ thống sổ sỏch 66
Kết luận. 68


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại Công ty phát triển các công nghệ điện tử (CTPT các
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại Công ty phát triển các công nghệ điện tử (CTPT các sẽ giúp ích cho bạn.