Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà .3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh . 6.
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh . 6.
4. Đặc điểm công tác kế toán Công ty 11.
Phần II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ . 18
I. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18
1. Nguyên tắc lế toán chi phí sản xuất 18
2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 19
3. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất 20
II Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 21
1. Kế toán tập hợp chi phí NVL . .21
2. Kế toán tập hợp chi phí NCTT .33
3. Kế toán tập hợp chi phí SXC . 40
4.Thực tế công tác tính Giá thành sản phẩm 46
Phần III: Hoàn Thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà . .48
I Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng hà 48
1. Ưu điểm: 48
2. Nhược điểm . 50

II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng hà . 52
1.Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty: . 52
2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: . 53
Kết Luận


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Hà sẽ giúp ích cho bạn.