Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần mĩ thuật & Truyền thông
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP 1
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 1
1. Một số khái niệm cơ bản 1
1.1. Khái niệm bán hàng (BH): 1
1.2. Khái niệm doanh thu (DT) 1
1.3. Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1
1.4. Khái niệm về các khoản giảm trừ doanh thu 2
1.5. Các khoản thuế phải nộp liên quan đến bán hàng 3
1.6. Chi phí bán hàng (CPBH), chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) 4
1.7. Phương pháp xác định kết quả bán hàng 4
2. Mục đích, ý nghĩa của bán hàng 5
3. Vai trò của BH và xác định kết quả bán hàng (KQBH) 5
3.1. Mối quan hệ của BH và xác định KQBH 6
3.2. Các phương thức BH, thủ tục chứng từ và trình tự hạch toán 6
II. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 9
1. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9
2. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9
2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 9
CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 15
I. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 15
1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông 15
2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty Cổ phần Mĩ Thuật & Truyền Thông 15
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông 16
4. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty Cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông 17
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG TRONG HAI NĂM 2006 - 2007 20
II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG 21
1. Chính sách giá cả, phương thức bán hàng, phương thức thanh toán của công ty 21
1.1. Các phương thức bán hàng tại công ty 21
1.2. Chính sách giá cả của công ty 21
1.3. Phương pháp giá bán thông thường 22
1.4. Các phương thức thanh toán 22
2. Kế toán chi tiết bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Mĩ thuật & Truyền thông 22
2.1. Chứng từ sử dụng 22
2.2.Tài khoản (TK) sử dụng 22
2.3. Trình tự hạch toán chi tiết kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty 23
3. Hình thức kế toán áp dụng 34
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG 35
1. ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG TY 35
2. MỘT SỐ TỒN TẠI VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG 35
2.1. Về chế độ các khoản trích theo lương áp dụng tại công ty 35
2.2. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 36
2.3. Về công tác hạch toán chi phí trích trước 36
3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT & TRUYỀN THÔNG 36
3.1. Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu 36
3.2. Về tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu phù hợp 38


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần mĩ thuật & Truyền thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần mĩ thuật & Truyền thông sẽ giúp ích cho bạn.