Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại công ty XNK Thành Đạt
MỤC LỤC

Danh mục cỏc từ viết tắt
Danh mục sơ đồ
Danh mục bảng biểu sơ đồ
Lời núi đầu

Phần 1: Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Thành Đạt

1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy quản lý của Cụng ty
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty
1.5. Đặc điểm tổ chức cụng tỏc kế toỏn của Cụng ty
1.5.1. Chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng tại Cụng ty
1.5.2. Hệ thống chứng từ kế toỏn
1.5.3. Hệ thống tài khoản kế toỏn
1.5.4. Hệ thống sổ kế toỏn
1.5.5. Hệ thống bỏo cỏo kế toỏn

Phần 2: Thực trạng kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Thành Đạt

2.1. Đối tượng, phương phỏp kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty

2.2. Kế toỏn chi phớ sản xuất tại Cụng ty
2.2.1. Kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp
2.2.2. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp
2.2.3. Kế toỏn chi phớ sản xuất chung
2.2.4. Kế toỏn tổng hợp chi phớ sản xuất
2.3. Kiểm kờ, đánh giỏ sản phẩm dở dang và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty
2.3.1. Kiểm kờ, đánh giỏ sản phẩm dở dang
2.3.2. Tớnh giỏ thành sản phẩm

Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Thành Đạt
3.1. Đánh giỏ kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty
3.1.1. Những ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty

Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu Thành Đạt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu Thành Đạt sẽ giúp ích cho bạn.