Công tác tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty xe máy-xe đạp thống nhất
MỤC LỤC
Trang
Chương I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ 1
I. Những vấn đề chung về TSCĐ 1
1.Khái niệm về TSCĐ 1
2.Đặc điểm TSCĐ 1
3.Phân loại TSCĐ 1
II.Nhiệm vụ chủ yếu của TSCĐ 3
III.Đánh giá TSCĐ 4
1.Nguyên giá TSCĐ 4
2.Giá trị hao mòn của TSCĐ 6
3.Xác định giá trị còn lại cuẩ TSCĐ 6
IV.Kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp 7
1.Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ 7
2.Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 8
V.Kế toán khấu hao TSCĐ 11
1.Khái niệm về khấu hao TSCĐ 11
2.Các phương pháp khấu hao 11
3.Tài khoản kế toán sử dụng 14
VI. Kế toán sửa chữa TSCĐ 15
1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 16
2.Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 16
VII. Công tác kế toán kiểm kê đánh giá lại TSCĐ 19
Chương II.Đặcđiểm chung về công ty 17
I. Lịch sử hình thành và phát triển 17
1. Quá trình hình thành và phát triển 17
2.Đặc điểm tổ chức quản lý 18
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 19
II.Công tác kế toán TSCĐ 22
1.Phân loại TSCĐ 22
2.Đánh giá TSCĐ 23
2.1Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá 23
2.2 Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại 23
3.Tổ chức hạch toán chi tiếtTSCĐ tại công ty 24
4. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ 24
4.1Tài khoản kế toán sử dụng 24
4.2Kế toán tăng TSCĐ 24
4.3Kế toán giảm TSCĐ 26
5.Kế toán khấu hao TSCĐ 27
6.Kế toán sửa chữa TSCĐ 28
6.1Kế toán sửa chữa nhỏ TSCĐ 28
6.2Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 28
7.Công tác kiểm kê đánh giá lại TSCĐ 29
Chương III.Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất 30
I.Đánh giá chung về công tác kế toán tại công tty 30
1.Những ưu điểm 31
2.Những tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý 31
II.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ 31


Xem Thêm: Công tác tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty xe máy-xe đạp thống nhất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tổ chức kế toán TSCĐ tại công ty xe máy-xe đạp thống nhất sẽ giúp ích cho bạn.