Đề tài: Thực trạng và đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị


MỤC LỤC​


LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ
Lịch sử hình thành và đặc điểm tổ chức quản lý của công ty

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo cao

cấp Hữu Nghị

1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo cao

cấp Hữu Nghị

1.3 Đặc điểm bộ máy quản lý và cơ cấu tổ chức kinh doanh của công ty

2. Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp

Hữu Nghị

2.2 Đặc điểm vận dụng kế toán tại công ty cổ phần bánh kẹo cao cấp

Hữu Nghị


PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO CAO CẤP HỮU NGHỊ

2.1 Trình tự hạch toán một số phần hành chủ yếu tại công ty

2.2 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty

2.4 Kế toán vốn bằng tiền tại công ty


PHẦN 3: NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY

3.1 Ưu điểm

3.2 Hạn chế

3.3 Các kiến nghị nhăm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng và đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo cao cấp Hữu Ng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo cao cấp Hữu Ng sẽ giúp ích cho bạn.