Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay

  LỜI MỞ ĐẦU


  Kể từ khi Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM ra đời năm 2000, hoạt
  động thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên sôi động và mang lại nhiều lợi ích
  cho nền kinh tế, đặc biệt là quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước được tiến
  hành thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, sau hơn 8 năm thành lập, thị trường
  chứng khóan Việt Nam đã có những dấu hiệu hết sức lo ngại, chỉ số VN Index sau
  một thời gian tăng nhanh, tăng nóng, đến nay liên tục giảm, các nhà đầu tư thua lỗ
  nặng, cầu chứng khoán suy giảm mạnh, thị trường trở nên buồn tẻ Giải pháp cho
  vấn đề này như thế nào? Có biện pháp gì để bảo vệ nhà đầu tư khi giá chứng khoán
  liên tục giảm hoặc giảm đột biến? Một trong những công cụ giúp nhà đầu tư hạn
  chế rủi ro là chứng khoán phái sinh.

  chứng khoán phái sinh (derivatives) là những công cụ được phát hành trên
  cơ sở những tài sản cơ sở như như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, lãi suất, nhằm
  nhiều mục tiêu khác nhau như bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận. Các chứng
  khoán phái sinh sẽ là đòn bẩy, làm tăng nhiều lần giá trị các các đối tượng đầu tư
  như cổ phiếu, trái phiếu, hoặc để đảm bảo rằng nếu giá của cổ phiếu, trái phiếu có
  thay đổi bao nhiêu thì giá của các công cụ phái sinh vẫn sẽ được duy trì ở mức ban
  đầu. Các công cụ phái sinh rất phong phú và đa dạng, nhưng có bốn công cụ chính
  là Hợp đồng kỳ hạn (forwards), Hợp đồng tương lai (futures), Quyền chọn mua
  hoặc bán (options) và Hợp đồng hoán đổi (swaps).

  Mặc dù hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao sau có thể sử dụng để phòng
  ngừa rủi ro, nhưng vì tất cả những hợp đồng bắt buộc thực hiện khi đến hạn nên nó
  cũng đánh mất đi cơ hội kinh doanh, nếu như sự biến động giá thuận lợi. Đây là
  nhược điểm lớn nhất của hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng giao sau. Trong khi đó một
  hợp đồng quyền chọn cho phép người nắm giữ nó thực hiện hay không thực hiện
  hợp đồng.

  Quyền chọn chứng khoán là công cụ khá linh hoạt để phòng ngừa rủi ro, tuy
  nhiên bản thân công cụ phái sinh này cũng có thể làm nảy sinh rủi ro nếu không
  được kiểm soát và quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng. Kinh nghiệm cho
  thấy, Cuộc khủng hoảng tài chính lần này của Mỹ chính là do chưa quản lý, giám
  sát chặt chẽ công cụ chứng khoán phái sinh trong lĩnh vực bất động sản.
  Mặc dù trong thời gian hiện nay, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, việc
  ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam có những
  hạn chế nhất định, tuy nhiên xét về mục tiêu dài hạn thì chứng khoán phái sinh vẫn
  là công cụ không thể thiếu đối với những thị trường chứng khoán phát triển. Do vậy,
  bên cạnh việc nghiên cứu ứng dụng chứng khoán phái sinh cũng cần chú ý đến cơ
  chế giám sát, quản lý chặt chẽ từ cơ quan nhà nước để thị trường chứng khoán phát
  triển một cách hiệu quả, có kiểm soát.

  Xuất phát từ những vấn đề trên, việc tham khảo và ứng dụng quyền chọn
  chứng khoán vào điều kiện thực tiễn ở nước ta là một bước đi cần thiết cho sự phát
  triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai, đó cũng là lý do tác giả
  chọn đề tài “Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt
  Nam hiện nay” làm đề tài cho Luận văn thạc sĩ của mình.

  1. Mục đích nghiên cứu
  - Nghiên cứu, làm sáng tỏ đặc điểm, vai trò của công cụ quyền chọn, chiến
  lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn, các thành phần của thị trường
  quyền chọn.
  - Đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và sự cần thiết áp
  dụng quyền chọn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm áp dụng các giao dịch quyền chọn chứng
  khoán tại Việt Nam
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Nghiên cứu các lý luận về sản phẩm quyền chọn chứng khoán và thị
  trường quyền chọn chứng khoán.
  - Nghiên cứu quá trình hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam từ
  khi thành lập đến giai đoạn hiện nay, thực trạng ứng dụng công cụ quyền
  chọn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  - Ngoài ra, do có sự giới hạn nên trong khuôn khổ của đề tài nghiên cứu,
  đề tài này không đi vào những vấn đề như: các kỹ thuật định giá quyền
  chọn .
  3. Phương pháp nghiên cứu
  - Luận văn này được nghiên cứu trên cơ sở lý thuyết tài chính hiện đại, lý
  thuyết quản trị rủi ro tài chính, cùng với phương pháp thống kê, mô tả,
  phân tích và tổng hợp dữ liệu để khái quát hóa lên bản chất của các vấn
  đề cần nghiên cứu.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
  - Là tài liệu cho các nhà nghiên cứu và các nhà kinh doanh chứng khoán
  tham khảo.
  - Do hạn chế về thời gian, trình độ và kinh nghiệm, đề tài không thể đi sâu
  tìm hiểu, khảo sát và phân tích hết các khía cạnh có liên quan đến quyền
  chọn. Mong rằng đề tài này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, khảo sát, kiểm
  chứng đầy đủ hơn và trên cơ sở đó có thể củng cố hoặc bổ sung thêm các
  giải pháp, đề xuất nhằm đạt được hiệu quã thiết thực và bền vững hơn.
  5. Kết cấu của đề tài
  - Với phạm vi nghiên cứu như trên, nội dung chính của Luận văn bao gồm
  03 chương:
  - Chương 1: Khái quát chung về thị trường quyền chọn và hợp đồng quyền
  chọn cổ phiếu
  - Chương 2: Kinh nghiệm ứng dụng quyền chọn chứng khoán của một số
  nước trên thế giới và những quan điểm về ứng dụng quyền chọn chứng
  khoán tại Việt Nam.
  - Chương 3: Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng
  khoán Việt Nam.  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  Danh mục các bảng biểu, hình vẽ
  LỜI MỞ ĐẦU . 4
  1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN VÀ
  HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN CỔ PHIẾU . 7
  1.1 SỰ RA ĐỜI THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN: . 7
  1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUYỀN CHỌN: 10
  1.2.1 Quyền chọn: 10
  1.2.2 Hợp đồng quyền chọn cổ phiếu: 10
  1.2.3 Phân loại quyền chọn: . 10
  1.3 CÁC THÀNH PHẦN TRÊN SÀN GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN CỔ PHIẾU
  CHICAGO BOARD OF OPTIONS EXCHANGE (CBOE): 12
  1.3.1 Các nhân viên trên sàn giao dịch . 12
  1.3.2 Người tạo thị trường (Maket maker): . 12
  1.3.3 Nhân viên lưu trữ lệnh (Order book official): 13
  1.3.4 Chuyên gia (Specialist): 13
  1.3.5 Nhà môi giới trên sàn (Floor boker): . 14
  1.3.6 Lệnh và các loại lệnh giao dịch quyền chọn 14
  1.3.7 Các hệ thống chuyển lệnh 16
  1.3.8 Công ty thanh toán bù trừ Hợp đồng quyền chọn (Options Clearing
  Corporation) 17
  1.4 NHỮNG RỦI RO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẦU TƯ KHI GIAO DỊCH QUYỀN
  CHỌN 23
  1.4.1 Rủi ro đối với người nắm giữ quyền chọn . 23
  1.4.2 Rủi ro đối với người bán quyền chọn 24
  2 CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN
  CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ ỨNG DỤNG
  QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN TẠI VIỆT NAM . . 26
  2.1 MÔ HÌNH CHÂU ÂU: 26
  2.1.1 lịch sử hình thành và phát triển Sàn giao dịch quyền chọn Châu Âu
  (“Euronext”) 26
  2.1.2 Hoạt động của Euronext: . 27
  2.1.3 Tổ chức và quản lý . . 28
  2.2 MÔ HÌNH NHẬT 29
  2.2.1 Thị trường chứng khoán Nhật . 29
  2.2.2 Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo (“TSE”) . 30
  2.3 MÔ HÌNH SINGAPORE: 35
  2.3.1 lịch sử hình thành và phát triển của Sở giao dịch chứng khoán Singapore:35
  2.3.2 Cơ cấu tổ chức sàn giao dịch: 36
  2.3.3 Sản phẩm, dịch vụ của SGX: . 39
  2.3.4 Cơ chế giao dịch Hợp đồng quyền chọn trên chỉ số Nikkei 225: 40
  2.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG
  KHOÁN VIỆT NAM KHI ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHÓAN: . 42
  xây dựng hệ thống giám sát quản lý: . 42
  xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin tương thích với hoạt động của Sàn giao
  dịch quyền chọn: . 43
  Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin . 43
  Hoàn thiện quy trình và trang bị hệ thống kỹ thuật giao dịch: 43
  2.5 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHÓAN VIỆT NAM: 44
  2.5.1 Biến động trên Thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua: 44
  2.5.2 Một số đặc điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam: . 49
  2.5.3 Rủi ro đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam: . 53
  2.6 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN
  VÀ NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG
  KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: 57
  2.6.1 Sự cần thiết của việc ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường
  chứng khoán Việt Nam: . 57
  2.6.2 Những quan điểm về việc ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị
  trường chứng khoán Việt Nam: . 59
  3 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ
  TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . . 64
  3.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ HẠN CHẾ KHI ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN
  TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM . . 64
  3.1.1 Thuận lợi: 64
  3.1.2 Hạn chế khi ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên TTCK VN: 65
  3.2 CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRIỂN KHAI QUYỀN CHỌN CỔ PHIẾU TRÊN THỊ
  TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM: . 67
  3.2.1 Cần nâng cao nhận thức của các chủ thể tham gia thị trường về quyền chọn
  chứng khoán: . 67
  3.2.2 Cần có hệ thống cơ sở pháp lý hoàn thiện: 68
  3.2.3 Điều kiện về công bố thông tin và tuyên truyền : . 68
  3.2.4 Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật: . 69
  3.2.5 Điều kiện về con người và chất lượng đào tạo: 69
  3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG QUYỀN CHỌN
  CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 70
  3.3.1 Giải pháp đối với Chính phủ và các cơ quan nhà nước: . 70
  3.3.2 Giải pháp đối với Công ty chứng khoán và các tổ chức trung gian: . 74
  3.3.3 Giải pháp đối với Nhà đầu tư: . 75
  3.4 MÔ HÌNH DỰ KIẾN CỦA SÀN GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN CHỨNG
  KHOÁN TẠI VIỆT NAM: 76
  3.4.1 Môi trường giao dịch: . . 76
  3.4.2 Nhà tạo lập thị trường, nhà môi giới quyền chọn: 77
  3.4.3 Mô hình tổ chức và phương thức giao dịch dự kiến sàn giao dịch quyền
  chọn chứng khoán ở Việt Nam: . 77
  3.4.4 Phí giao dịch, phí thanh toán và hoa hồng: 79
  3.4.5 Yết giá: . 80
  3.4.6 Cơ chế quản lý, giám sát: 80
  KẾT LUẬN: . . 84

  Xem Thêm: Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status