Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng 379
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 3
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN 3

1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm : 3
2. Sự cần thiết và nhiệm vụ kế toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản. 4
2.1. Sự cần thiết phải tổ chỳc cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp. 5
3. Lý luận chung về chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm xõy lắp 6
3.1. Chi phớ sản xuất và phõn loại chi phớ sản xuất 6
3.1.1. Khỏi niệm chi phớ sản xuất 6
3.1.2.1. Phõn loại chi phớ sản xuất theo nội dung, tớnh chất kinh tế của chi phớ : 7
3.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí : 8
3.2. Giỏ thành sản phẩm xõy lắp và cỏc loại giỏ thành : 10
3.2.1. Giỏ thành sản phẩm xõy lắp : 10
Trong sản xuất chi phí chỉ là một mặt thể hiện sự hao phí. Để đánh giá chất lượng sản xuất kinh doanh của cá tổ chức sản xuất kinh tế, chi phí sản xuất phải được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với kết quả sản xuất, đó cũng là một mặt của quá trỡnh sản xuất. Quan niệm so sỏnh đó hỡnh thành nờn khỏi niờm giỏ thành sản phẩm. 10
3.2.2.Cỏc loại giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiờp xõy dựng : 11
3.3. Mối quan hệ giữa chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm xõy lắp : 12
4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghệp xây lắp trong điều kiện kế toán trên máy. 13
4.1. Một số vấn đề chung về kế toán trên máy: 13
4.2. Kế toỏn chi phớ sản xuất 14
4.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 14
4.2.2. Phương phỏp tập hợp chi phớ sản xuất : 15
4.2.2.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp : 15
4.2.2.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp : 15
4.2.3. Kế toán tập hợp chi phí trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản 16
4.2.3.1. Kế toỏn chi phớ nguyờn vật liờu trực tiếp 16
4.2.3.3 Chi phớ sử dụng mỏy thi cụng 19
4.2.3.4. Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất chung 23
4.2.3.5. Kế toỏn tập hợp chi phớ sản sản xuất xõy lắp toàn doanh nghiệp 25
4.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 26
4.4. Kế toỏn tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp 27
4.4.1. Đối tượng tính giá thành 27
4.4.2. Kỳ tớnh giỏ thành 27
4.4.3.Phương pháp tính giá thành 27
4.4.4. Kế toỏn tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp 28
CHƯƠNG 2 29
TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 379. 29

1. Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379. 29
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379. 29
1.2.Ngành nghề kinh doanh của cụng ty: 30
1.3.Đặc điểm của quy trỡnh sản xuất thi cụng xõy lắp của Cụng ty 31
1.4. Tổ chức bộ mỏy quản lý của Cụng ty 31
1.5. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn và cụng tỏc kế toỏn của cụng ty : 34
2. Thực tế tổ chức kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379: 36
2.1. Kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379 : 37
2.1.1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất : 37
2.1.2. kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379. 37
2.1.2.1. Kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp. 37
2.1.2.2. Kế toỏn tập hợp chi phớ nhõn cụng trực tiếp 43
2.1.2.3. Kế toỏn chi phớ sản xuất chung : 48
2.1.2.4. Kế toỏn tổng hợp chi phớ sản xuất cuối kỳ. 53
2.2. Đánh gía sản phẩm làm dở cuối kỳ. 54
2.3. Kế toỏn giỏ thành sản phẩm xõy lắp 56
2.3.1. Đối tượng tính giá thành 56
2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 56
2.3.3. Tớnh giỏ thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Thương Mại Xõy Dựng 379 56
CHƯƠNG 3 58
MỘT SỐ í KIẾN NHẬN XẫT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 379 58

1. Những đánh giá chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379 58
1.1. Ưu điểm: 59
1.2. Những tồn tại cần khắc phục: 60
2. Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng 379: 63
Kết luận 67


Xem Thêm: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thương mại Xây Dựng sẽ giúp ích cho bạn.