Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU
Phần I. Nội dung và ý nghĩa của tiền lương trong các doanh nghiệp công nghiệp
I. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương
I.1. Khái niệm
I.2. ý nghĩa của tiền lương
II. Các nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức tiền lương
II.1. Các nguyên tắc của tổ chức tiền lương
II.2. Những yêu cầu của tổ chức tiền lương
III. Một số chế độ trả lương và các hình thức trả lương
III.1. Các chế độ trả lương
III.2. Các hình thức trả lương
1. Hình thức trả lương theo sản phẩm
2. Hình thức trả lương theo thời gian
IV. Tiền thưởng
1. Định nghĩa
2. Vai trò của tiền thưởng
3. Nội dung tổ chức thưởng
V. Phúc lợi
1. Khái niệm
2. Các loại phúc lợi
VI. Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác trả lương ở doanh nghiệp công nghiệp
Phần II. Phân tích thực trạng công tác trả lương ở công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội
I. Sơ lược về quá trình hình thành phát triển của công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội (HAICATEX)
1. Lịch sử hình thành của công ty
2. Quá trình phát triển của công ty
3. Phương hướng và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2001
4. Những đặc điểm của công ty có ảnh hưởng tới công tác trả lương
II. Đánh giá công tác trả lương của công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội
A. Công tác trả lương cho bộ phận gián tiếp
1. Tình hình thu nhập của lao động gián tiếp
2. Cách tính tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp
B. Công tác trả lương cho công nhân sản xuất
1. Chế độ trả lương theo sản phẩm
2. Chế độ trả lương theo thời gian
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác trả lương ở công ty dệt vải công nghiệp - Hà Nội
I. Hoàn thiện công tác định mức
II. Hoàn thiện các công tác khác có liên quan
III. Hoàn thiện công tác tiền thưởng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.