Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3
MỤC LỤC
Chuyên đề được xây dựng bởi 3 phần :
Lời mở đầu . 1
PHẦN I:
Đặc điểm tình hình chung của Công ty Dệt 8-3

1.1 - Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt 8-3 . 5
1.2 - Chức năng - nhiệm vụ kinh doanh . 7
1.3 - Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý . 8
1.4 - Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh . 11
1.5 - Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 12

Phần II:
Thực trạng công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3
2.1 - Lý do chọn phần hành nghiệp vụ kế toán . 15
2.2 - Tình hình thực tế công tác hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 15
2.2.1 - Đặc điểm Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 . 15
2.2.2 - Phân loại Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 17
2.2.3 - Tính toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 17
a - Đối với Nguyên vật liệu trong kỳ
b - Đối với Nguyên vật liệu xuất kho trong kỳ
2.2.4 - Quy trình hạch toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 . 19
2.2.5 - Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 20
2.2.6 - Tổ chức kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 . 32
a - Tài khỏan sử dụng - Sổ kế toán .
b - Kế tóan nhập Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3
c - Kế tóan xuất Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3

Phần III :
Kết luận

3.1- Đánh giá về công tác kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 . 41
3.2 - Kết luận . 44


Xem Thêm: Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3 sẽ giúp ích cho bạn.