Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính GTSP tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7
Lời mở đầu


1

Chương I : Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp


3

A. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp


3

1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp


3

2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp


3

3. Giá thành sản phẩm, các loại giá thành sản phẩm xây lắp


5

4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


6

B. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp


6

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp


6

2. Phương pháp tập chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp


7

3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp


7

4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ


10

C. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp


11

1. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp


11

2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp


12

3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm


12

Chương II : Tình hình trạng về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của sản phẩm ở chi nhánh Công ty Sông Đà 7 tại Hoà Bình


15

I. Đặc điểm tình hình chung của chi nhánh Công ty Sông Đà 7


15

1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Hoà Bình


15

2. Đặc điểm tổ chức quản lý của chi nhánh Công ty Sông Đà 7


16

II. Tổ chức công tác kế toán của chi nhánh Công ty Sông Đà 7


18

III. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành chi nhánh Công ty Sông Đà 7


23

1. Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại chi nhánh Công ty Sông Đà 7


23

2. Tập hợp CPNCTT


25

3. Tập hợp CPSX C (chi phí sản xuất chung)


27

4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn chi nhánh


28

5. Thực tế công tính giá thành tại chi nhánh


28

Chương III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty Sông Đà 7


34

I. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành


34

II. Giải pháp


35

A. Về công tác hạch toán, kết toán tập hợp CP và tính giá thành sản phẩm


35

1. Sửa đỏi phương páp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


35

2 Trích trước tiền lương nghỉ phép


35

3. Tiến hành trích trước chi phí sản xuất sửa chữa lớn TSCĐ


35

B. Về công tác tiết kiệm chi phí và hạ giá thnàh sản phẩm


36

1. Đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí và tính giá thành sản phẩm


36

2. Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn


36

3. Nâng cấp hiệu quả sử dụng vốn


37

4. Tăng cường công tác quản lý và sử dụg tài sản cố định


37

Kết luận


38


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công sẽ giúp ích cho bạn.