Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu
MỤC LỤC


MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1. Bản chất và vai trũ của tiền lương 3
1.1.1. Khỏi niệm về tiền lương 3
1.1.2. Bản chất của tiền lương Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Chức năng của tiền lương 4
1.1.4. Cỏc nguyờn tắc trả lương Error! Bookmark not defined.
1.2.Phõn loại tiền lương và cỏc hỡnh thức trả lương trong doanh nghiệp 5
1.2.1.Phõn loại tiền lương 5
1.2.2. Cỏc hỡnh thức trả lương 7
1.2.2.1. Hỡnh thức trả lương theo thời gian 7
Lương cơ bản x hệ số lương 8
1.2.2.2. Hỡnh thức trả lương theo sản phẩm 9
1.2.2.3. Trả lương khoỏn theo cụng việc 14
1.2.2.4. Quỹ lương và cỏc khoản trớch theo lương 15
1.3. Cỏc nhõn tố ảnh hởng đến chính sách tiền lương của doanh nghiệp Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Quy định của Nhà nớc về tiền lương Error! Bookmark not defined.
1.3.2.Khả năng tài chính của doanh nghiệp Error! Bookmark not defined.
1.3.3. Tính chất của lao động và điều kiện lao động Error! Bookmark not defined.
1.3.4. Kết quả lao động Error! Bookmark not defined.
1.3.5. Cỏc nhõn tố khỏc Error! Bookmark not defined.
1.4. Phơng pháp hạch toán tổng hợp tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương trong cỏc doanh nghiệp sản xuất 17
1.4.1. Hạch toỏn tổng hợp tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương 17
1.4.1.1. Hạch toỏn tổng hợp tiền lương 17
1.4.2.2. Hạch toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ 20
1.4.2.3. Hạch toán tổng hợp các khoản thu nhập khác của ngời lao động 24
1.5. Hỡnh thức sổ kế toỏn ỏp dụng trong phần hành kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương 26
1.5.1. Hỡnh thức sổ Nhật ký chung 26
1.5.2.Hỡnh thức sổ Nhật ký- Chứng từ 27
1.5.3. Hỡnh thức sổ Chứng từ- Ghi sổ 28
1.5.4. Hỡnh thức sổ Nhật ký- Sổ cỏi 29
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CễNG TY THAN HÀ TU 30
2.1. Khỏi quỏt chung về Cụng ty than Hà Tu 30
2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty 30
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 31
2.1.2.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức 31
2.1.2.2 Đặc điểm tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh 36
2.1.2.3. Đặc điểm về lao động của Công ty 38
2.1.3. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty than Hà Tu 40
2.1.3.1.Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 40
2.1.3.2. Hệ thống sổ sỏch, chứng từ 42
2.2. Nội dung cụng tỏc kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương tại Cụng ty than Hà Tu 44
2.2.1. Nguồn hỡnh thành quỹ lương 44
2.2.2 Hạch toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương. 45
2.2.2.1. Hạch toỏn chi tiết tiền lương 45
2.2.2.2. Hạch toỏn tổng hợp tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương. 63
2.2.2.3. Hạch toỏn cỏc khoản trớch theo lương(BHXH, BHYT, KPCĐ) 64
2.2.2.4. Hạch toỏn cỏc khoản phụ cấp cú tớnh chất tiền lương 67
2.2.2.5.Quy trỡnh luõn chuyển chứng từ sổ sỏch 68
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CễNG TY THAN HÀ TU 71
3.1. Định hớng phát triển của Công ty than Hà tu trong thời gian tới 71
3.2. Phõn tớch tỡnh hỡnh sử dụng quỹ lương và nhân tố ảnh hởng đến quỹ lương của Cụng ty than Hà Tu 72
3.3. Đánh giá công tác kế toán tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương tại Cụng ty than Hà Tu 74
3.3.1. Những mặt tớch cực 74
3.3.2. Những mặt hạn chế 75
3.4. Một số giải phỏp và kiến nghị nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tiền lương và cỏc khoản trớch theo lương tại Cụng ty than Hà Tu 77
3.4.1. Một số giải phỏp 77
3.4.2. Một số kiến nghị 81
3.4.2.1. Kiến nghị với Nhà nớc 81
3.4.2.2. Kiến nghị với Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. 81
KẾT LUÂN 82

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. PGS-TS Đặng Thị Loan - Giáo trỡnh “Kế toỏn tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp ” – NXB Thống kờ (2004)
2. PGS-TS Nguyễn Văn Công – Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất – NXB Thống kê (2004)
3. PGS-TS Nguyễn Thị Đông- Giáo trỡnh Lý thuyết hạch toỏn kế toỏn – NXB Thống kờ (2005)
4. PGS- TS Nguyễn Ngọc Quân, ThS Nguyễn Vân Điềm- Giáo trỡnh Quản trị nhõn lực- NXB Thống kờ (2005)
5.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty than Hà Tu sẽ giúp ích cho bạn.