Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM & du lịch Trung Dũng
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIấU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 3
1.1. Khái niệm và đặc điểm của hàng hoá 3
1.1.1. Khỏi niệm 3
1.1.2. Đặc điểm của hàng hoá 3
1.2. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá trong các DNTM 5
1.2.1. Phương thức bán hàng trực tiếp 5
1.2.2. Phương thức gửi hàng đại lý hoặc ký gửi hàng hoỏ 5
1.2.3. Phương thức bán hàng trả góp 6
1.2.4. Các trường hợp được coi là tiờu thụ khỏc 6
1.3.Các phương pháp tính giá hàng hoá 6
1.3.1. Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho 6
1.3.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng tiêu thụ 8
1.4. Kế toỏn hàng hoỏ trong cỏc doanh nghiệp TM 10
1.4.1. Chứng từ sử dụng 10
1.4.2. Tài khoản sử dụng 10
1.4.3. Phương pháp kế toán 11
1.5. Kế toán các phương thức tiêu thụ hàng hoá 13
1.5.1. Tài khoản sử dụng 13
1.5.2. Phương pháp kế toán 15
1.6. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 19
1.6.1. Tài khoản sử dụng 19
1.6.2. Kế toỏn chi phớ quản lý kinh doanh 21
1.6.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 23
1.7. Hỡnh thức ghi sổ kế toỏn hàng hoỏ và tiờu thụ hàng hoỏ trong cỏc DNTM 25
1.7.1. Hỡnh thức Nhật ký chung 25
1.7.2. Hỡnh thức kế toỏn Nhật ký - Sổ Cỏi 27
1.7.3. Hỡnh thức kế toỏn Chứng từ ghi sổ 30
1.7.4. Hỡnh thức kế toỏn Nhật ký - Chứng từ 32
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIấU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CễNG TY TNHH TM & DL TRUNG DŨNG 35
2.1. Tổng quan về Cụng ty Trung Dũng 35
2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 35
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 36
2.1.3. Tổ chức bộ mỏy quản lý tại Cụng ty 37
2.2. Tổ chức cụng tỏc kế toỏn của Cụng ty Trung Dũng 39
2.2.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 39
2.2.2. Tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại Cụng ty 40
2.3. Thực hiện kế toỏn hàng hoỏ và tiờu thụ hàng hoỏ tại Cụng ty Trung Dũng 43
2.3.1. Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 43
2.3.2. Phương pháp xác định giá hàng hoá 43
2.3.2.1. Phương pháp xác định giá nhập kho hàng hoá 43
2.3.2.2. Phương pháp tính giá hàng hoá xuất bán 47
2.3.3. Kế toỏn hàng hoỏ 48
2.3.4. Kế toỏn tiờu thụ hàng hoỏ 62
2.3.4.1. Kế toỏn quỏ trỡnh bỏn hàng 62
2.3.4.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ 77
CHƯƠNG 3: HOẢN THIỆN KẾ TOÁN HÀNG HOÁ VÀ TIấU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CễNG TY TNHH TM & DL TRUNG DŨNG 83
3.1. Đánh giá thực trạng về kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM & DL Trung Dũng 83
3.1.1. Những ưu điểm 83
3.1.2. Những tồn tại, nguyờn nhõn 85
3.2. Hoàn thiện kế toỏn hàng hoỏ và tiờu thụ hàng hoỏ tại cụng ty TNHH TM & DL Trung Dũng 86
3.2.1. Kiến nghị về chứng từ kế toỏn 86
3.2.2. Kiến nghị về tài khoản 88
3.2.3. Kiến nghị về sổ kế toỏn 88
3.2.4. Các kiến nghị khác, phương pháp tính giá 90
KẾT LUẬN 92


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thương mại & du lịch Trung Dũng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thương mại & du lịch Trung Dũng sẽ giúp ích cho bạn.