Hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty cổ phần Sông Đà 207
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
1.1 Khỏi niệm và phõn loại chi phớ sản xuất 3
1.1.1 Khỏi niệm chi phớ sản xuất 3
1.1.2 Phõn loại chi phớ sản xuất 3
1.2 Khỏi niệm và phõn loại giỏ thành sản phẩm 7
1.2.1 Khỏi niệm 7
1.2.2 Phõn loại giỏ thành 7
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm 8
1.3 Kế toỏn chi phớ sản xuất trong cỏc doanh nghiệp 9
1.3.1 Đặc điểm kế toán chi phí SX theo phương pháp kê khai thường xuyờn 9
1.3.1.1 Kế toỏn chi phớ nguyờn, vật liệu trực tiếp 9
1.3.1.2 Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 10
1.3.1.3 Kế toỏn chi phớ sản xuất chung 11
1.3.1.4 Tổng hợp chi phớ sản xuất 14
1.3.2 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 15
1.4 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp 16
1.4.1 Phương pháp giản đơn ( Phương pháp trực tiếp ) 17
1.4.2 Phương pháp hệ số 18
1.4.3 Phương pháp tỷ lệ 18
1.4.4 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 19
1.4.5 Phương pháp phân bước 20
1.4.6 Phương pháp đơn đặt hàng 22
1.4.7 Phương pháp định mức 22
1.5 Hỡnh thức ghi sổ kế toỏn chi phớ SX trong cỏc doanh nghiệp 23
1.5.1 Ghi sổ theo hỡnh thức Kế toỏn Nhật ký – Sổ cỏi 23
1.5.2 Ghi sổ theo hỡnh thức Kế toỏn Nhật ký chung 23
1.5.3 Ghi sổ theo hỡnh thức Kế toỏn Chứng từ ghi sổ 23
1.5.4 Ghi sổ theo hỡnh thức Kế toỏn Nhật ký - chứng từ 24
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 207 25
2.1 Tổng quan về công ty Cổ phần Sông Đà 207 25
2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty Cổ phần Sụng Đà 207: 25
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của Cụng ty : 26
2.1.3 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Cụng ty : 27
2.2 Tổ chức cụng tỏc kế toỏn của Cụng ty 31
2.2.1 Tỡm hiểu bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty 31
2.2.2 Đặc điểm hệ thống vận dụng chứng từ kế toán 34
2.2.3 Đặc điểm tổ chức hệ thống tài khoản và cỏc chớnh sỏch kế toỏn tại Cụng ty 35
2.2.4 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 36
2.2.5 Đặc điểm Báo cáo kế toán mà doanh nghiệp sử dụng 39
2.3 Thực tế Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Sông Đà 207 40
2.3.1 Đặc điểm về chi phí SX và tính giá thành SP tại Công ty cổ phần Sông Đà 207 40
2.3.2 Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp tại công ty CP Sông Đà 207 41
2.3.2.1 Hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 42
2.3.2.2 Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 52
2.3.2.3 Hạch toỏn chi phớ sử dụng mỏy thi cụng 59
2.3.2.4 Hạch toỏn chi phớ sản xuất chung 63
2.3.2.5 Tổng hợp chi phớ sản xuất 66
2.3.3 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 68
2.3.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 69
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CễNG TY CP SÔNG ĐÀ 207 72
3.1 Đánh giá thực trạng Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 73
3.1.1 Những ưu điểm 73
3.1.2 Một số tồn tại cần khắc phục 75
3.2 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Sông Đà 207 76
3.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toỏn 76
3.2.2 Kiến nghị về việc quản lý vật tư 77
3.2.3 Kiến nghị về việc tận dụng phế liệu thu hồi 79
3.2.4 Kiến nghị về cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất 79
3.2.5 Về việc bảo quản mỏy múc thi cụng 81
3.2.6 Về cụng tỏc tớnh giỏ thành 81


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 207
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Sông Đà 207 sẽ giúp ích cho bạn.