Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: 3
Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VA TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toỏn chi phi sản xuất và giỏ thành sản phẩm xõy lắp trong doanh nghiệp xõy lắp. 3
1.1.1. Chi phớ sản xuất, giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp xõy lắp. 3
1.1.2.Yờu cầu quản lớ chi phớ sản xuất, giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp xõy lắp. 5
1.1.3.Vai trũ, nhiệm vụ của kế toỏn chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm xõy lắp. 6
1.2. Phõn loại chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp xõy lắp. 9
1.2.1. Phõn loại chi phớ sản xuất: 9
1.2.2. Phõn loại giỏ thành sản phẩm: 10
1.3. Tổ chức kế toỏn chi phớ sản xuất trong doanh nghiệp xõy lắp 12
1.3.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 12
1.3.2.Tổ chức chứng từ và hạch toán ban đầu: 14
1.4. Tổ chức kế toỏn giỏ thành sản phẩm: 18
1.4.1. Đối tượng, kỳ tính giá thành: 18
1.4.2. Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 19
1.4.3. Phương pháp kỹ thuật tính giá thành: 21
1.5. Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành trong điều kiện áp dụng vi tính 24
PHẦN 2: THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY SÔNG ĐÀ 26
2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 26
2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của CTCPCKLM Sụng Đà 26
2.1.2 Những đặc điểm cơ bản của CTCPCKLM Sông Đà 27
2.1.2.1 Đặc điểm ngành nghề và sản phẩm kinh doanh 27
2.1.2.2 Những cụng trỡnh trọng điểm có sự tham gia của CTCPCKLM Sông Đà 28
2.1.2.3 Trỡnh độ công nghệ và năng lực quản lý 29
2.1.3 Bộ máy quản lý của CTCPCKLM Sông Đà 30
2.1.4 Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ phận kế toỏn của cụng ty 32
2.1.4.1 Bộ mỏy kế toỏn của cụng ty 32
2.1.4.2 Quỏ trỡnh vận dụng chế độ kế toán và thực hiện công tỏc kế toỏn 33
2.1.4.3 Hỡnh thức sổ kế toỏn ỏp dụng 34
2.1.4.4 Quỏ trỡnh ghi sổ kế toỏn và luõn chuyển húa đơn, chứng từ 35
2.1.4.5 Cỏc phần hành kế toỏn cụ thể của cụng ty 35
2.1.4.6 Quỏ trỡnh kiểm tra, kiểm soỏt cụng tỏc kế toỏn 39
2.2 Quy trỡnh hạch toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp tại Cụng ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 41
2.2.1 Tầm quan trọng của kế toỏn tập hợp chi phớ và tính giá thành tại CTCPCKLM Sông Đà (Someco) 41
2.2.1.1 Đặc điểm riêng hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành 41
2.2.1.2 Tầm quan trọng của cụng tỏc hạch toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành 42
2.2.2 Quy trỡnh hạch toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành của cụng ty 43
2.2.2.1 Lập dự toán và xác định giá thành dự toán của các công trỡnh xõy lắp 43
2.2.2.2 Xác định giá thành kế hoạch 47
2.2.2.3 Quỏ trỡnh tập hợp chi phớ sản xuất 50
2.2.2.4 Tớnh giỏ thành thực tế cụng trỡnh, hạng mục cụng trỡnh 71
2.2.2.5 Hạch toỏn chi phớ sửa chữa và bảo hành cụng trỡnh sau bàn giao 75
2.2.3 Quy trỡnh lập chứng từ, luõn chuyển chứng từ, ghi sổ và lờn bỏo cỏo liờn quan tới quỏ trỡnh tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành 77
2.2.3.1 Quỏ trỡnh lập và luõn chuyển chứng từ 77
2.2.3.2 Quỏ trỡnh ghi sổ và in bỏo cỏo về chi phớ-giỏ thành 80
PHẦN 3:MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÊ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CTCPCKLM SÔNG ĐÀ 83
3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 83
3.1.1 Những ưu điểm của công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 83
3.1.2 Một số vấn đề cũn tồn tại trong cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ và tớnh giỏ thành 85
3.1.3 Tính tất yếu khách quan của việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà 90
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phí và tính giá thành tại CTCPCKLM Sông Đà 91
3.2.1 Một số kiến nghị với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 91
3.2.2 Những kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán hạch toán chi phí và tính giá thành tại CTCPCKLM Sông Đà 96
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 104
DANH MỤC SƠ ĐỒ 105
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 106


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành tại công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.