Kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty TNHH một thành viên Mai Động
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MAI ĐỘNG 6
1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty Mai Động 6
1.2. Tổ chức hoạt động của Cụng ty Mai Động 11
1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty 14
1.4. Tổ chức cụng tỏc kế toỏn của Cụng ty Mai Động 15
1.4.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty Mai Động 15
1.4.2. Hỡnh thức sổ kế toỏn của Cụng ty Mai Động 17
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY MAI ĐỘNG 21
2.1. Đặc điểm về chi phớ, doanh thu và xỏc định KQKD tại Cụng ty
Mai Động 21
2.2. Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn
2.2.1. Kế toỏn chi tiết Giỏ vốn hàng bỏn
2.2.2. Kế toỏn tổng hợp Giỏ vốn hàng bỏn 23
23
25
2.3. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng
2.3.1. Kế toỏn chi tiết chi phớ bỏn hàng
2.3.2. Kế toỏn tổng hợp chi phớ bỏn hàng 28
28
36
2.4. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp
2.4.1. Kế toỏn chi tiết chi phớ quản lý doanh nghiệp
2.4.2. Kế toỏn tổng hợp chi phớ quản lý doanh nghiệp 40
40
42
2.5. Kế toỏn chi phớ tài chớnh
2.5.1. Kế toỏn chi tiết chi phớ tài chớnh
2.5.2. Kế toỏn tổng hợp chi phớ tài chớnh
46
47
2.6. Kế toỏn doanh thu
2.6.1. Kế toỏn chi tiết doanh thu
2.6.2. Kế toỏn tổng hợp doanh thu
48
50
2.7. Kế toỏn xỏc định kết quả kinh doanh tại Cụng ty Mai Động
2.7.1. Kế toỏn chi tiết xỏc định KQKD
2.7.2. Kế toỏn tổng hợp xỏc định KQKD
53
54
CHƯƠNG III : MỘT SỐ í KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY MAI ĐỘNG 55

3.1.Đánh giỏ thực trạng về kế toỏn doanh thu , chi phớ và xỏc định
KQKD tại Cụng ty Mai Động 55
3.1.1. Những ưu điờm 55
3.1.2. Những tồn tại, nguyờn nhõn 58
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toỏn chi phớ, doanh thu và xỏc
định KQKD tại Cụng ty Mai Động 59
KẾT LUẬN 64


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Mai Động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Mai Động sẽ giúp ích cho bạn.