Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần Xây dựng số 6 Thăng Long
MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3

1.1.Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây lắp. 3
1.1.1.Vị trí, vai trò của nguyên vật liệu 3
1.1.2.Đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu 3
1.1.3.Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 4
1.2.Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu 5
1.2.1.Sự cần thiết phân loại nguyên vật liệu 5
1.2.2.Phân loại nguyên vật liệu 5
1.2.3.Đánh giá nguyên vật liệu 7
1.3.Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 11
1.3.1.Chứng từ kế toán sử dụng 11
1.3.2.Các phương pháp hạch toán chi tiết. 12
1.4.Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 16
1.4.1.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 17
1.4.2.Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 19
1.4.3.Tổ chức sổ kế toán và báo cáo kế toán về nguyên vật liệu 20
1.5.Đặc điểm cơ bản tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong điều kiện máy vi tính. 21
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG 23
2.1.Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long 23
2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 23
2.1.2.Tổ chức sản xuất kinh doanh 24
2.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 26
2.1.4.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 27
2.2.Tình hình thực về tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần xây dựng số 6 Thăng Long 33
2.2.1.Các đối tượng cần quản lý có liên quan đến việc tổ chức kế toán nguyên vật liệu 33
2.2.2.Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu thực tế tại công ty 35
2.2.3.Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 38
2.2.4.kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 54
2.2.4.1.Tài khoản sử dụng 54
2.2.4.2.Chứng từ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 55
2.2.4.3.kế toán nhập nguyên vật liệu 56
2.2.4.4.Kế toán xuất nguyên vật liệu 67
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 6 THĂNG LONG 81
3.1.Nhận xét, đánh giá chung 81
3.1.1.Ưu điểm. 81
3.1.2.Nhược điểm 83
3.2.Yêu cầu hoàn thiện 84
3.3.Phương hướng hoàn thiện 84
3.3.1. Phân loại NVL và xây dựng hệ thống danh điểm vật tư 84
3.3.2. Hoàn thiện công tác hạch toán chi tiết NVL theo phương pháp số số dư 87
3.3.3. Hoàn thiện việc dự trữ NVL 89
3.3.4. Hoàn thiện kế toán tổng hợp NVL 90
KẾT LUẬN 92
TÀI LIỆU THAM KHẢO 94


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần Xây dựng số 6 Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần Xây dựng số 6 Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.