Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Dịch vụ viễn thông & In Bưu điện
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần I- KHÁI QUÁT VỀ CễNG TY CỔ PHẦN IN BƯU ĐIỆN 3
I. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và tổ chức cụng tỏc kế toỏn
ở cụng ty CP Dịch vụ viễn thông & In Bưu điện. 3
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 3
1.2. Chức năng và nhiệm vụ 5
1.3. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh 6
1.4. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh 6
1.4.1- Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh 6
1.4.2- Sơ đồ và quy trỡnh sản xuất 7
1.5. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy quản lý của cụng ty 9
1.6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty 12
II. Đặc điểm tổ chức cụng tỏc kế toỏn ở cụng ty 15
2.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn của cụng ty 15
2.1.1.Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy kế toỏn 15
2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ 16
2.2. Hỡnh thức kế toán và đặc điểm phõn hàng kế toỏn của từng bộ phận 20
2.2.1. Chế độ chứng từ kế toỏn 20
2.2.2. Hệ thống tài khoản sử dụng tại cụng ty 21
2.2.3.Hỡnh thức sổ kế toỏn tại cụng ty 22
PHẦN II- THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY CỔ PHẦN IN BƯU ĐIỆN 23
I. Đặc điểm chung về NVL sử dụng tại Cụng ty cổ phần in Bưu điện 23
1.1. Phõn loại NVL 23
1.2. Tớnh giỏ NVL 25
1.2.1. Tớnh giỏ thực tế NVL nhập kho 25
1.2.2. Tớnh giỏ thực tế NVL xuất kho 26
II. Kế toỏn chi tiết NVL ở cụng ty 27
2.1. Kế toỏn chi tiết NVL tại kho 27
2.1.1.Thực tế nhập kho 27
2.1.2.Thực tế xuất kho 29
2.2. Kế toỏn chi tiết NVL tại Phũng kế toỏn 30
2.3. Hạch toỏn chi tiết NVL tại Phũng kế toỏn 33
2.3.1. Hệ thống tài khoản sử dụng 33
2.3.2.Kế toỏn tổng hợp nhập NVL 34
2.3.3.Kế toỏn tổng hợp xuất NVL 42
III. Hạch toỏn tổng hợp NVL 45
3.1. Hạch toỏn tổng hợp tăng NVL 45
3.1.1 Kế toỏn tổng hợp vật tư theo phương pháp kê khai thường xuyờn 46
3.1.2. Tài khoản sử dụng 46
3.1.3.Phương pháp kế toỏn tổng hợp vật liệu 47
3.1.4.Kế toỏn tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 51
3.1.4.1.Tài khoản sử dụng 51
3.1.4.2Trỡnh tự và phương pháp kế toỏn 52
3.1.5.Hệ thống sổ kế toỏn sử dụng trong tổng hợp NVL 55
3.2. Cỏc bảng biểu 55

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY CỔ PHẦN IN BƯU ĐIỆN 70
I. Đánh giá thực trạng kế toỏn NVL tại cụng ty 70
1. Ưu điểm 70
1.1 Về điều kiện làm việc. 70
1.2 Về bộ mỏy kế toỏn 70
1.3 Về hệ thống chứng từ và cụng tỏc kế toỏn. 71
1.4 Về hệ thống tổ chức kho 71
1.5. Về cụng tỏc kế toỏn NVL 72
2. Nhược điểm 70
II. Phương hướng hoàn thiện kế toỏn NVL tại cụng ty 74
III. Cỏc biện pháp tăng cường quản lý NVL tại Cụng ty CP Dịch vụ viễn thông & In Bưu điện. 75

1. Hoàn thiện cụng tỏc quản lý NVL 75
2. Hệ thống kho và cơ sở sản xuất 77
3. Cụng ty sử dụng TK 151 để hạch toán hàng đang đi đường 77
4. Quản lý chặt chẽ cụng tỏc tận thu phế liệu, cần theo dừi tỡnh hỡnh nhập xuất phế liệu thu hồi sổ sỏch cụ thể 79
5. Áp dụng hỡnh thức kế toỏn Nhật ký chung 80
Kết luận 82


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Dịch vụ viễn thông & In Bưu điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cổ phần Dịch vụ viễn thông & In Bưu điện sẽ giúp ích cho bạn.