Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần hoá chất VLĐ Đà Nẵng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần hoá chất VLĐ Đà Nẵng


  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  I. KHÁI NIỆM VỀ DOANH NGHIỆP, TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, VỐN KINH DOANH
  1. Khái niệm về doanh nghiệp:
  Doanh nghiệp (theo luật Doanh nghiệp) là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh - theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
  Tức là thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.
  2. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp:
  Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ quá trình tái sản xuất trong mỗi doanh nghiệp và trong kinh doanh của doanh nghiệp tích luỹ vốn cho nhà nước. Trong kinh doanh của doanh nghiệp, vốn kinh doanh là tiền đề của mọi quá trình đầu tư và sản xuất kinh doanh. Vốn kinh doanh là một quỹ tiền tệ đặc biệt là tiềm lực về tài chính của doanh nghiệp. Trong điều kiện tồn tại một nền sản xuất hàng hoá, tiền tệ vốn sản xuất kinh doanh được biểu hiện dưới hai hình thực hiện vật và giá trị bao gồm: vốn kinh doanh, vốn lưu động, đầu tư tài chính.
  II. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Tài sản lưu động (TSLĐ):
  a. Khái niệm:
  Là những khoản vật tư và tiền tệ phát sinh trong quá trình lưu động.
  b. Đặc điểm:
  - TSLĐ chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh, giá trị của TSLĐ được chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị của sản phẩm mới.
  - TSLĐ luôn thay đổi hình thái biểu hiện qua các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.
  - TSLĐ sản xuất bao gồm các loại sau: nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế sản phẩm dở dang, bán thành phẩm.
  - TSLĐ trong lưu thông: thành phẩm, hàng hoá, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán.
  2. Vốn lưu động của doanh nghiệp:
  a. Khái niệm:
  VLĐ là vốn đầu tư ứng trước về tài sản lưu động (TSLĐ) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà chủ yếu là tài sản lưu thông. Nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thường xuyên và liên tục bao gồm: Vốn bằng tiền, các khoản phải thu, hàng tồn kho và TSLĐ khác.
  b. Đặc điểm:
  VLĐ của doanh nghiệp chu chuyển toàn bộ ngay trong một lần vào giá thành sản phẩm hoàn thành một vòng tuần hoàn sau một chu kỳ sản xuất và hình thái vật chất của VLĐ thường xuyên biến đổi.
  Số VLĐ cần thiết của doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với chu kỳ sản xuất tiêut hụ của doanh nghiệp đó.
  III. NỘI DUNG QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG

  - Việc quản lý VLĐ một cách có hiệu quả trên cơ sở cân nhắc yếu tố rủi ro và tính sinh lợi trong từng khoản mục của giá trị tài sản trong doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chấp nhận sự an toàn cao thì tất yếu lợi nhuận đem lại thấp và ngược lại. Tính sinh lợi ở đây nó thể hiện sự đầu tư mạnh vào cơ cấu vốn. Chẳng hạn, doanh nghiệp chấn nhận khoảng nợ ngắn hạn càng nhiều thì thu nhập càng cao, bù lại đó là mức rủi ro cao là không trả được nợ ngắn hạn trong thanh toán. Do vậy, để quản lý có hiệu quả doanh nghiệp cần quan tâm vấn đề sau:
  1. Quản lý tiền mặt tại doanh nghiệp:
  Bản thân tiền mặt tự nó không tự sinh ra lợi nhuận, do vậy phải đưa nó vào tham gia quá trình sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh sự luân chuyển của tiền mặt.

  a. Mục tiêu quản lý tiền mặt:
  Trong hoạt động kinh doanh luôn nảy ra các hoạt động chi tiêu hằng ngày như: mua sắm giao dịch trả lương . nên cần có một lượng tiền mặt để bù đắp các khoản này. Tại doanh nghiệp luôn duy trì một lượng tiền tối thiểu tại một thời điểm là bao nhiêu để không làm giảm tính sinh lời của tài sản. Do đó, mục tiêu quản lý tiền mặt là tối thiểu hoá lượng tiền mặt mà doanh nghiệp cần để sử dụng nhằm duy trì cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách bình thường. Ngoài ra, tiền mặt để phục vụ cho các biến động ngẫu nhiên không lường trước của dòng tiến vào ra.
  b. Nội dung quản lý:
  - Quản lý tiền mặt tại doanh nghiệp là việc kiểm soát lượng tiền mặt tại doanh nghiệp thông qua việc dự trữ tiền mặt.
  - Xác định nhu cầu vốn bằng tiền định mức ngân quỹ thường xuyên năm kế hoạch. Dựa vào số liệu thống kê của kỳ trước và kết hợp dự toán năm kế hoạch.
  - Dự tính các khoản thu hàng tháng của kỳ kế hoạch (doanh thu bán hàng và các khoản tính tương tự).
  Xác định chênh lệch thu chi trong tháng.
  Tìm hướng giải quyết số chênh lệch thu chi để có chênh lệch tối ưu.
  2. Các khoản phải thu trong doanh nghiệp:
  a. Khoản mục ql các khoản phải thu:
  - Doanh nghiệp đưa ra các quyết định tín dụng, xác định đúng thực trạng các khoản phải thu và đánh giá tính hiệu quả của các chính sách thu tiền của doanh nghiệp. Khoản thu luôn biến đổi nên theo dõi quản lý.
  b. Nội dung quản lý:
  - Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường chuộn phương thức bán hàng thu tiền ngay hơn là phương thức bán hàng tín dụng. Từ đóm, nảy sinh khoản phải thu khách hàng. Quản lý khoản phải thu từ khách hàng là vấn đề rất quan trọng và phức tạp trong công tác quản lý tài chính. Vì vậy, các doanh nghiệp khi quản lý cũng phải đảm bảo các yếu tố của chính sách tín dụng:
  + Tiêu chuẩn tín dụng: tuỳ theo từng ngành kinh doanh và tuỳ theo doanh nghiệp mà quyết định cấp tín dụng khác nhau. Tuy nhiên, khi tiết lập cần xét các yếu tố.
  . Xác xuất về tình trạng khách hàng không trả tiền trong trường hợp khách hàng là những doanh nghiệp thuộc những rủi ro cao hay những doanh nghiệp có vị thế tài chính yếu thì áp dụng những điều kiện tín dụng hạn chế nhằm loại bỏ rủi ro.
  . Độ lớn của tín dụng: đối với những khoản tín dụng có giá trị nhỏ thời gian bán chịu ngắn hơn. Và đây là những giao dịch tốn kém với những khách hàng kém quan trọng.
  . Tính đặc trưng của hàng hoá: nếu hàng hoá có giá trị thấp và thuộc loại mau hỏng thì không nên áp dụng tín dụng thương mại.
  + Chiết khấu thương mại: là phần tiền chiết khấu đối với những giao dịch mua hàng bằng tiền. Áp dụng chiết khấu bán hàng nhằm khuyến khích bán hàng thanh toán sớm trước hạn, đem lại lợi ích cho khách hàng bằng khoản tiền được chiết khấu và lợi ích của doanh nghiệp qua việc vốn đầu tư của các khoản phải thu luân chuyển nhanh và có độ an toàn cao, đồng thời thu hút được khách hàng mới.
  - Kỳ hạn tín dụng: là thời gian tín dụng thương mại sau khi đã thực hiện xong các điều kiện cấp tín dụng. Đây là thời gian buộc khách hàng phải thanh toán công nợ kể từ khi khách hàng nhận được sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp.
  3. Quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp:
  a. Mục tiêu quản lý hàng tồn kho:
  Một trong những vấn đề quan trọng quản lý hàng tồn kho để tăng tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ là phải sử dụng tốt dự trữ. Việc quản lý hàng dự trữ gồm hai mục tiêu:
  - Tổ chức hợp lý việc dự trữ để đảm bảo cho quá trình SXKD diễn ra liên tục, tránh sự gián đoạn trong việc dự trữ gây ra.
  - Giảm tới mức thấp nhất có thể được số hàng cần thiết cho việc dự trữ.
  b. Nội dung quản lý:
  Quản lý hàng tồn kho trong doanh nghiệp là tính lượng hàng tồn kho tối ưu sao cho phí tồn kho là nhỏ nhất. Ngoài ra, phải bảo đảm mực dự trữ căn bản để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh được liên tục. Tuỳ đặc điểm cụ thể của từng loại hàng hoá mà có mực dự trữ an toàn tăng thêm để ứng phó với biến cố trong kinh doanh (do ng cung ứng sai hẹn hay đúng hẹn mà vật tư hàng hoá sai tiêu chuẩn, quy cách). Từ đó, hạn chế được chi phí tổn thất do thiếu nguyên liệu sản xuất, do nguồn sản xuất.
  c. Những nội dung cần lưu ý:
  Hàng tồn khó đối với doanh nghiệp thương mại chủ yếu là hàng để bán, mỗi loại dữ trữ có đặc điểm riêng, do vậy bố trí hợp lý đối với từng mặt hàng.
  * Sự cần thiết của VLĐ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD)
  VLĐ là điều kiện vật chất không thể thiếu được trong quá trình SXKD. Để quá trình được duy trì liên tục và phát triển, doanh nghiệp phải lựa chọn phương án đầu tư đúng mức, hợp lý số lượng VLĐ. Bởi vì, nếu VLĐ không đủ để đáp ứng thì việc tổ chức, sử dụng vốn sẽ gặp trở ngại và không đạt hiệu quả cao. Vì vậy, đáp ứng nhu cầu VLĐ thông qua việc đầu tư đúng mức sẽ là việc hết sức quan trọng nhằm hướng vào mục tiêu chung là tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị của doanh nghiệp.


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần hoá chất VLĐ Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần hoá chất VLĐ Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status