Kế toán NVL,CC,DC tại Điện lực Hà giang
MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦUPHẦN I : NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA c«ng ty cæ phÇn chÌ hïng an huyÖn b¾c quang tØnh HÀ GIANG.


ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ c«ng ty cæ phÇn chÌ hïng an huyÖn b¾c quang tØnh HÀ GIANG.

1.Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của c«ng ty cæ phÇn chÌ hïng an huyÖn b¾c quang tØnh Hµ Giang.

2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của Điện lực Hà giang

3.Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức kinh doanh

3.1. Chức năng

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1. Nhiệm vụ chung:

3.2.2. Nhiệm vụ cụ thể:

4. Tổ chức bộ máy quản lý của Điện lực Hà Giang

4.1. Cơ cấu tổ chức

4.2. Vai trò chức năng quản lý của các bộ phận

4.2.1 Sơ đồ tổ chức

4.2.2 Chức năng nhiệm vụ trong ban giám đốc

4.2.3 Chức năng nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban

5. Tổ chức công tác kế toán ở Điện lực Hà giang

5.1. Bộ máy kế toán

5.2. Sơ đồ tổ chức

5.3. Chức năng nhiệm vụ các vị trí

5.4. Công tác kế toán

6. Tình hình sử dụng lao động của đơn vị

7. Phương pháp phân tích .

Phần II :

NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LI ỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI ĐI ỆN LỰC HÀ GIANGPhần III :


Xem Thêm: Kế toán NVL,CC,DC tại Điện lực Hà giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán NVL,CC,DC tại Điện lực Hà giang sẽ giúp ích cho bạn.