Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH TM Việt Đôn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP 5
1.1. Khái niệm và đặc điểm TSCĐ 5
1.1.1. Khái niệm 5
1.1.2. Đặc điểm của TSCĐ 6
1.2. Phân loại TSCĐ của DN 7
1.2.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 8
1.2.2. Phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng 8
1.2.3. Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế 9
1.2.4. Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng : 10
1.2.5. Phân loại TSCĐ căn cứ vào quyền sở hữu được chia thành 3 loại 10
1.3. Hiệu quả sử dụng TSCĐ 11
1.3.1.Khái niệm 11
1.3.2.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 12
1.3.2.1. Hệ số hao mòn TSCĐ 12
1.3.2.2.Hiệu suất sử dụng TSCĐ 13
1.3.2.3.Chỉ tiêu về kết cấu TSCĐ 13
1.3.2.4.Tỷ suất đầu tư TSCĐ 14
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSCĐ 15
1.4.1.Các nhân tố định lượng 15
1.4.2.Các yếu tố định tính 16
1.4.2.1.Yếu tố con người 16
1.4.2.2. Chế độ bảo dưỡng sửa chữa TSCĐ 17
1.5. Vai trò và ý nghĩa của hiệu quả sử dụng TSCĐ đối với hoạt động của DN 18
1.6. Quản lý TSCĐ 18
1.6.1. Đánh giá TSCĐ 18
1.6.2. Khấu hao TSCĐ và quản lý quỹ khấu hao 20
1.6.2.1. Hao mòn và trích khấu hao TSCĐ 20
1.6.2.2. Trích khấu hao TSCĐ 20
1.6.2.3.Quản lý số khấu hao luỹ kế của TSCĐ 21
CHƯƠNG II: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH TM VIỆT ĐÔN 22
2.1.Khái quát chung về công ty TNHH TM Việt Đôn 22
2.1.1 Sự hình thành và phát triển Công ty 22
2.1.2. Khái quát về vốn, tài sản của Công ty TNHH Việt Đôn 22
2.1.3. Chức năng,nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh của công ty 23
2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Việt Đôn 25
1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Việt Đôn 27
2.2.Tình trạng TSCĐ tại công ty 28
2.2.1. Cơ cấu TSCĐ của công ty 28
2.2.2. Tình hình khấu hao TSCĐ 30
2.2.2.1. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ tại công ty 30
2.2.2.2. Công tác đầu tư TSCĐ tại công ty 32
2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty 32
2.3.1. So sánh sử dụng TSCĐ với kết quả kinh doanh của công ty trong 3 năm 32
2.3.2 Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ của công ty 34
2.4. Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác sử dụng TSCĐ của công ty 36
2.4.1.TSCĐ chưa được phát huy hết công suất 36
2.4.2.Trình độ quản lý TSCĐ kém 38
3.1. Định hướng sử dụng hiệu quả TSCĐ trong 3 năm tới 40
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT ĐÔN 40
3.1. Định hướng sử dụng hiệu quả TSCĐ trong 3 năm tới 40
3.2. Giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty 42
3.2.1.Kế hoạch hoá tài chính cho công tác đầu tư TSCĐ trong công ty 42
3.2.2. Thanh lý hết những TSCĐ hết thời gian sử dụng 45
3.2.3. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro 46
3.2.3.1. Thuê sử dụng các TSCĐ 46
3.2.3.2. Đầu tư mới TSCĐ 47
3.2.4. Nâng cao trình độ quản lý và sử dụng của cán bộ, nhân viên. 48
3.2.4.1.Xác định phương pháp khấu hao thích hợp 48
3.3. Kiến nghị với Nhà nước 49
3.3.1. Thống nhất các quy định về quản lý TSCĐ 49
3.3.2.Quy định rõ ràng trong việc trích lập khấu hao 51
3.3.2.1. Tỷ lệ khấu hao 51
3.3.2.2. Nộp và sử dụng vốn khấu hao cơ bản, vốn tự bổ sung về đầu tư XDCB. 52
KẾT LUẬN 54


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH thương mại Việt Đôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty TNHH thương mại Việt Đôn sẽ giúp ích cho bạn.