Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại Doanh nghiệp xây dựng Bình Minh
MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
1.1 Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất 3
1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất 3
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.2.1 Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí : 3
1.1.2.2 Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng 4
1.1.2.3 Phân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào các đối tượng chịu chi phí 5
1.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí 5
1.1.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 6
1.1.5 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 6
1.1.5.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 7
1.1.5.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 7
1.1.5.3 Kế toán tập hợp sử dụng máy thi công 8
1.1.5.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp xây lắp theo phương pháp kê khai thường xuyên 9
1.2 Những vấn đề chung về kế toán tính giá thành sản phẩm 10
1.2.1 Khái niệm tính giá thành sản phẩm 10
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 10
1.2.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 11
1.2.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 11
1.2.4.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp 11
1.2.4.2 Phương pháp tính giá thành theo định mức 12
1.2.4.3 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 13
PHẦN 2: THỰC TẾ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG BÌNH MINH 14
2.1 Tổng quan về doanh nghiệp xây dựng Bình Minh 14
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 14
2.1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 14
2.1.3. Đặc điểm quản lý của doanh nghiệp 15
2.1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại doanh nghiệp 16
2.1.4.1. Chính sách kế toán đang được áp dụng 16
2.1.4.2. Cơ cấu bộ máy kế toán của doanh nghiệp 17
2.1.5. Một số chỉ tiêu doanh nghiệp đạt được trong năm 2007 – 2008 18
2.2 Thực tế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp xây dựng Bình Minh 18
2.2.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí của doanh nghiệp 18
2.2.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang của doanh nghiệp 18
2.2.3 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất của doanh nghiệp 19
2.2.3.1 Phương pháp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của doanh nghiệp 19
2.2.3.2 Phương pháp tập hợp chi phí nhân công trực tiếp của doanh nghiệp 21
2.2.3.3 Phương pháp tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 23
2.2.3.4 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất chung của doanh nghiệp 24
2.2.3.4.Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng toàn doanh nghiệp 27
2.3 Thực tế kế toán tính giá thành sản phẩm 28
2.3.1 Kế toán tính giá thành 28
2.3.2 Phương pháp tính giá thành 28
PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 29
3.1. Nhận xét 29
3.1.1 Những ưu điểm 29
3.1.2.Những vấn đề còn tồn tại ở doanh nghiệp 30
3.2. Một số ý kiến 31


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp xây dựng Bình Minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp xây dựng Bình Minh sẽ giúp ích cho bạn.