Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Chương Dương

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về cho vay trung và dài hạn tại các Ngân hàng Thương mại 2
1.1. Hoạt động cho vay trung và dài hạn của các Ngân hàng Thương Mại 2
1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng 2
1.1.2. Phân loại các khoản cho vay trung và dài hạn 4
1.1.3. Đặc điểm cho vay trung và dài hạn 9
1. 2. Chất lượng cho vay trung và dài hạn- Các nhân tố ảnh hưởng 10
1.2.1. Quan niệm về chất lượng cho vay trung và dài hạn 10
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn 11
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay trung và dài hạn 13
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay trung và dài hạn của
Ngân hàng Thương Mại 15
1.2.4.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng 15
1.2.4.2. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng 18
1.2.4.3. Các nhân tố khách quan khác 20
Chương 2 Thực trạng cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực chương dương 21
2.1. Quá trình hình thành, phát triển và tổ chức bộ máy của Chi nhánh
Ngân hàng Công Thương khu vực Chương Dương 21
2.1.1. Sự ra đời và phát triển 21
2.1.2. Tổ chức bộ máy 22
2.13. Những hoạt động chủ yếu 24

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng Công
thương khu vực Chương Dương 27
2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn của NH 27
2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 28
2.2.2.1. Hoạt động huy động vốn 28
2.2.2.2 Hoạt động tín dụng 30
2.3. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Công thương
khu vực Chương Dương 33
2.3.1. Cho vay trung và dài hạn 33
2.3.2. Cơ cấu cho vay trung và dài hạn 36
2.3.3. Thu nợ cho vay trung và dài hạn 39
2.3.4. Nợ quá hạn về cho vay trung và dài hạn 40
2.3.5. Thực trạng chất lượng cho vay trung và dài hạn 41
2.3.6. Một số nhân tố chủ yếu tác động đến chất lượng cho vay trung và dài
hạn 45
2.3.6.1.Nguyên nhân từ phía ngân hàng 45
2.3.6.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng 46
2.3.6.3. Nguyên nhân khác 47
Chương 3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng công thương Khu vực Chương dương 48
3.1. Phương hướng phát triển cho vay trung và dài hạn của ngân hàng Công thương KV Chương Dương 48
3.1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2005 48
3.1.2. Phương hướng phát triển cho vay trung và dài hạn 49

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn
tại Ngân hàng Công thương KV Chương Dương 50
3.2.1. Các biện pháp về nguồn vốn 51
3.2.2. Các biện pháp về thay đổi đầu tư 54
3.2.3. Các biện pháp về công tác thẩm định dự án và quyết định cho vay 56
3.2.4. Về nâng cao trình độ các bộ tín dụng 59
3.2.5. Về chính sách tiếp thị 60
3.2.6. Các biện pháp khác 61
3.2.6.1. Áp dụng một qui trình giám sát chặt chẽ và khoa học 61
3.2.6.2- Các biện pháp xử lý kịp thời đối với nợ quá hạn 65
3.2.6.3 - Thành lập bộ phận thu hồi nợ riêng 65
3.3. Một số kiến nghị 68
3.3.1. Đối với Nhà nước 68
3.3.2. Đối với Ngân hàng Công Thương Việt Nam 69
3.3.3. Đối công tác vay vốn của Ngân hàng Công Thương Khu Vực Chương
Dương 70
LỜI KẾT 72
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực C sẽ giúp ích cho bạn.