Thực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng No&PTNT Đông Hà Nội
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Tớn dụng trung - dài hạn và vai trũ của tớn dụng - trung dài hạn 3
1.1.1. Khái niệm tín dụng trung – dài hạn 3
1.1.2. Đặc diểm tín dụng trung dài hạn 4
1.1.3. Cỏc hỡnh thức tớn dụng trung - dài hạn 5
1.1.3.1. Tín dụng theo dự án đầu tư 5
1.1.3.2. Tín dụng thuê mua (leasing credit) 6
1.1.4. Vai trũ của tớn dụng trung - dài hạn trong nền kinh tế thị trường 7
1.1.4.1. Đối với nền kinh tế 7
1.1.4.2. Đối với doanh nghiệp 9
1.1.4.3. Đối với ngân hàng 10
1.2. Chất lượng tín dụng trung - dài hạn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại 10
1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn 10
1.2.1.1. Nâng cao chất lượng tín dụng trung - đài hạn là đũi hỏi bức thiết đối với sự phát triển kinh tế 10
1.2.1.2. Nâng cao chất lượng tín dụng quyết định sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng thương mại 13
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung - đài hạn 13
1.2.2.1. Về phía khách hàng: 13
1.2.2.2. Về phía ngân hàng 14
1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung - dài hạn 17
1.2.3.1. Những nhân tố khách quan 17
1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan 19
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PT ĐÔNG HÀ NỘI 28
2.1. Khái quát về chi nhánh ngân hàng No&PTNT Đông Hà Nội 28
2.1.1. Sơ lược về quá trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của chi nhỏnh NH No&PTNT Đông Hà Nội 28
2.1.2.1. Nguồn vốn huy động: 29
2.1.2.2. Sử dụng vốn 33
2.1.2.3. Hoạt động kinh doanh đối ngoại 34
2.1.2.4. Đổi mới công nghệ ngân hàng 34
2.1.2.5. Công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ 34
2.2. Thực trạng tín dụng trung – dài hạn tại Chi nhánh ngân hàng No&PT Đông Hà Nội 35
2.2.1. Tỡnh hỡnh tạo lập nguồn vốn để cho vay trung – dài hạn 35
2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT Đông Hà Nội 36
2.2.3. Những biện pháp mở rộng cho vay và nâng cao chất lượng tín dụng 43
2.2.3.1. Biện pháp mở rộng cho vay: 43
2.2.3.2. Nâng cao chất lượng tín dụng: 43
2.2.4. Tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội – Những kết quả đạt được và tồn tại 44
2.2.4.1. Kết quả đạt được 44
2.2.4.2. Những tồn tại của ngân hàng 46
2.2.4.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên: 47
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PT ĐÔNG HÀ NỘI 49
3.1. Phương hướng hoạt động thời gian tới của ngân hàng 49
3.1.1. Về công tác huy động vốn 49
3.1.2. Về đầu tư 49
3.1.3. Về hoạt động của ngân hàng 49
3.1.4. Về thanh toán quốc tế 49
3.1.5. Các mặt công tác khác 49
3.2. Giải pháp mở rộng cho vay và nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh ngân hàng No&PT Đông Hà Nội 49
3.2.1. Giải pháp trực tiếp 49
3.2.2. Gỉải pháp hỗ trợ 49
3.3. Một số kiến nghị nhằm mở rộng gắn liền với việc nâng cao chất lượng trong cho vay trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT Đông Hà Nội 49
3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước 49
3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước 49
3.3.3. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam 49
3.3.4. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp vay vốn 49
3.3.5. Kiến nghị đối với chi nhánh ngân hàng No&PTNT Đông Hà Nội 49
KẾT LUẬN 49


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng No&PTNT Đông Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp đối với tín dụng trung - dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng No&PTNT Đông Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.