Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương Ba Đình
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 4
I. VAI TRÒ CỦA NGUỒN VỐN ĐỐI VỚI NHTM. 4
1. Các hoạt động chủ yếu của NHTM. 4
1.1. Khái niệm NHTM. 4
1.2. Các hoạt động chủ yếu của NHTM. 7
2. Nguồn vốn của NHTM. 8
2.1. Vốn chủ sở hữu. 11
2.1.1. Nguồn vốn hình thành ban đầu. 11
2.1.2. Nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động. 12
2.1.3. Các quỹ. 12
2.1.4. Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi thành cổ phần. 13
2.2. Nguồn huy động. 13
2.3. Nguồn đi vay. 14
3. Vai trò của nguồn vốn huy động. 15
3.1. Đối với nền kinh tế. 15
3.2. Vai trò của nguồn vốn huy động đối với NHTM. 17
II. CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN. 18
1.1. Tạo vốn thông qua tiền gửi thanh toán. 18
1.2. Tạo vốn thông qua tiền gửi có kỳ hạn. 19
1.3. Tạo vốn thông qua tiền gửi tiết kiệm. 20
1.4. Tạo vốn thông qua huy động tiền gửi của ngân hàng khác. 21
1.5. Tạo vốn thông qua phát hành các giấy tờ có giá. 21
III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN. 22
3.1. Những nhân tố khách quan. 22
3.1.1 Tình hình kinh tế- xã hội. 22
3.1.2. Môi trường pháp lý và các chính sách kinh tế vĩ mô. 23
3.2. Những nhân tố chủ quan. 23
3.2.1. Lãi suất 23
3.2.2. Công nghệ ngân hàng. 24
3.2.3. Chiến lược Marketing ngân hàng. 24
3.2.4.Công tác cán bộ tổ chức. 27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH. 28
I. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH. 28
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHCT Ba Đình. 28
1.2. Đặc điểm môi trường hoạt động và khách hàng của NHCT Ba Đình. 29
1.3. Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 30
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHCT BA ĐÌNH 41
2.1. Hình thức huy động vốn của ngân hàng. 41
2.2. Quy mô và cơ cấu vốn huy động. 42
HUY ĐỘNG VỐN TỪ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ 44
HUY ĐỘNG VỐN BẰNG CÁC HÌNH THỨC KHÁC 45
2.3. Mạng lưới tổ chức huy động vốn. 45
2.4. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại NHCT Ba Đình. 51
2.4.1.Những kết quả đã đạt được. 51
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân của chúng trong hoạt động huy động vốn tại NHCT Ba Đình. 52
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHCT BA ĐÌNH. 55
I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHCT BA ĐÌNH. 55
1. Vai trò của nguồn vốn đối với nền kinh tế. 55
2. Định hướng trong công tác huy động vốn. 57
II. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH 60
1. Hoàn thiện công nghệ ngân hàng. 60
2. Mở rộng mạng lưới chi nhánh và quầy tiết kiệm. 61
3. Đa dạng hóa các hình thức dịch vụ huy động vốn. 63
4. Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ngân hàng. 63
5. Phát huy hiệu quả chiến lược marketing ngân hàng. 65
6. Kết hợp công tác kiểm tra, kiểm soát, phân tích, đánh giá năng lực khách hàng. 67
7. Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả. 68
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHCT BA ĐÌNH. 69
1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà Nước. 69
2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 71
3. Kiến nghị đối với NHCT Ba Đình. 72
KẾT LUẬN 76
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77


Xem Thêm: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương Ba Đình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương Ba Đình sẽ giúp ích cho bạn.