Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương I. Những vấn đề cơ bản về lợi nhuận doanh nghiệp trong nền 4
kinh tế thị trường
I/ Lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận đối với các doanh nghiệp 4
1. Nguồn gốc lợi nhuận 4
2. Khái niệm lợi nhuận của doanh nghiệp 7
3. Kết cấu lợi nhuận 8
Lợi nhuận kinh doanh 9
Lợi nhuận khác 9
4. Vai trò của lợi nhuận 10
Lợi nhuận đối với doanh nghiệp 10
Lợi nhuận đối với người lao động 11
Lợi nhuận đối với ngân sách nhà nước 12
II/ Phương pháp xác định và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 13
1. Phương pháp xác định lợi nhuận 13
Đối với hoạt động kinh doanh 13
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá 13
dịch vụ
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 14
Đối với hoạt động khác 15
2. Phân phối lợi nhuận 16
III/ Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận 17
1. Tổng lợi nhuận 17
2. Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 17
3. Tỷ suất lợi nhuận/vốn kinh doanh 18
4. Tỷ suất lợi nhuận/chi phí 18
IV/ Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận 19
1. Những nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận 19
Những nhân tố khách quan 19
Chính sách kinh tế của nhà nước 19
Chính sách lãi suất 20
Thị trường và cạnh tranh 20
Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội 21
Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật 21
Những nhân tố chủ quan 21
Nhân tố con người 21
Khả năng về vốn 22
Về trình độ quản lý chi phí sản xuất kinh doanh 22
Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 22
2. Các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận 23
Tăng số lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm tiến tới tăng 23
doanh thu
Giảm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm 24
Tăng cường công tác quản lý tài chính 25
Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn 25
Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với thực lực của 26
doanh nghiệp
Phân phối và sử dụng lợi nhuận một cách hợp lý 27
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ SỐ 18 28
I/ Tổng quan chung về công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 28 và đô thị số 18
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 28
2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty 29
3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 30
4. Tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán tại công ty 30
Bộ máy quản lý 31
Bộ máy kế toán 33
5. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 39
II/ Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty 40
1. Kết cấu lợi nhuận của công ty 40
2. Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty theo kết cấu 42
Phân tích tình hình lợi nhuận kinh doanh 42
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ 42
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 47
Phân tích tình hình lợi nhuận khác 48
3. Phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận trong mối quan hệ với 49 doanh thu, chi phí và vốn kinh doanh tại Công ty đầu tư hạ tầng KCN và đô thị 18
Đánh giá tỷ suất LNKD/DT 50
Đánh giá tỷ suất LNKD/CF 51
Đánh giá tỷ suất LNKD/VKDbq 51
Đánh giá tỷ suất LNKD/VCSHbq 52
4. Phân phối lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng KCN và đô thị 18 52
Chương III. Các giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty 55 đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18
I/ Những nét chung về tình hình lợi nhuận của công ty 55
1. Những mặt đã đạt được và kết quả 55
2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân 57
II/ Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 61
III/ Biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng 62 KCN và đô thị số 18
1. Các biện pháp nhằm tăng doanh thu 64
- Tăng cường tìm kiếm thị trường mới
- Nâng cao uy tín của công ty thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm
2. Các biện pháp quản lý chi phí và tiến tới giảm chi phí 65
- Tăng cường giám sát, quản lý các khoản chi phí
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
- Hạ thấp giá thành sản phẩm
3. Các giải pháp nhằm định hướng phát triển công ty trong thời 67 gian tới
4. Các giải pháp khác 68

Kết luận 70
Danh mục tài liệu tham khảo 72


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và đô thị số 18 sẽ giúp ích cho bạn.