Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH sản xuất Que hàn Đại Tây Dương Việt Nam
Mục Lục
Trang
Danh mục các chữ viết tăt 1
Danh mục sơ đồ, bảng biểu 2
Lời mở đầu 3
Chương 1- Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH SX Que hàn Đại Tây Dương Việt nam 5
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 5
1.2.Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 9
1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ 9
1.2.2.Quy trình công nghệ sản xuất que hàn 10
1.3.Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 12
Chương 2- Thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH SX Que hàn Đại Tây Dương Việt nam 15
2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 15
2.2.Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán 17
17
21
2.2.1. Các chính sách kế toán chung được áp dụng tại công ty
2.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH SX Que hàn Đại Tây Dương VN
2.3.Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu 25
2.3.1.Đặc điểm phần hành kế toán TSCĐ 25
2.3.2.Đặc điểm phần hành kế toán vật tư 27
2.3.3.Đặc điểm phần hành kế toán lao động, tiền lương 27
2.3.4.Đặc điểm phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 27
Chương 3- Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại công ty TNHH SX Que hàn Đại Tây Dương Việt nam 54
3.1.Những ưu điểm 54
3.2.Những tồn tại và nguyên nhân 55
Kết luận 57
Danh mục tài liệu tham khảo 58

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Nội dung Viết tắt
Tổ chức thương mại thế giới WTO
Trách nhiệm hữu hạn TNHH
Đồng Việt Nam VND
Sản xuất SX
Tài sản cố đinh TSCĐ
Công nhân viên CNV
Dây chuyền DC
Chi phí sản xuất CPSX
Khu công nghiệp KCN
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế BHXH, BHYT
Công đoàn công ty CĐCT
Ban quản lý BQL
Bán hàng, cung cấp BH, CC
Thu nhập doanh nghiệp TNDN
Nguyên vậ t liệu, Công cụ dụng cụ NVL, CCDC
Kế hoạch KH
Kết chuyển K/C
Đầu kỳ, trong kỳ ĐK, TK
Phát sinh PS
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Bảng số 1 Nguồn vốn góp kinh doanh
Bảng số 2 Cơ cấu nguồn vốn qua các năm
Bảng số 3 Bảng tổng hợp sản xuất thành phẩm Que hàn
Bảng số 4 Doanh thu tiêu thụ que hàn qua các năm
Bảng số 5 Bảng giá trị thực tế kho NVL chính tại 31/05/07
Bảng số 6 Bảng tính chênh lệch giá tháng 06/2007
Bảng số 7 Bảng trích lương T06/2007
Bảng số 8 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ
Bảng số 9 Bảng định mức tiêu hao NVL chính
Bảng số 10 Bảng tiêu hao NVL chính- Lõi thép
Bảng số 11 Bảng tỷ lệ quy đổi sản lượng que hàn
Bảng số 12 Bảng phân giá trị chi phí sản xuất
Bảng số 13 Thẻ giá thành tháng 06/2007
Sơ đồ 1 Quá trình SX que hàn điện Atlantic
Sơ đồ 2 Bộ máy Quản lý của Công ty
Sơ đồ 3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty
Sơ đồ 4 Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký Chung


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH sản xuất Que hàn Đại Tây Dương Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán tại Công ty TNHH sản xuất Que hàn Đại Tây Dương Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.