Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Mỹ
MỤC LỤC

Phần I: Tổng quan về cụng ty TNHH Đức Mỹ 1
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 1
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Đức Mỹ. 2
1.2.1. Đặc điểm về lĩnh vực sản xuất kinh doanh 2
1.2.2. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm 3
1.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 8
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Đức Mỹ 12
1.3.1. Tổ chức bộ mỏy quản lý của cụng ty: 12
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ từng phũng ban của cụng ty 13
Phần II: Thực trạng tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty TNHH Đức Mỹ. 14
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 14
2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 14
2.1.2 Chức năng các bộ phận trong bộ máy kế toán tại c«ng ty TNHH §øc Mü. 16
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại công ty TNHH Đức Mỹ. 19
2.2.1 Chớnh sỏch kế toỏn chung. 19
2.2.2 Áp dụng chế độ kế toán. 20
2.3 Đặc điểm một số phần hành chủ yếu tại công ty TNHH Đức Mỹ. 26
2.3.1 Kế toỏn chi phớ sản xuất . 26
2.3.2. Kế toán bán hàng 40
2.3.3. Kế toán thanh toán với người bán, khách hàng 44
PHẦN III: Nhận xét về tổ chức kế toán tại công ty TNHH Đức Mỹ 48
3.1. Nhận xét đánh giá 48
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toỏn 50


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Mỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đức Mỹ sẽ giúp ích cho bạn.