Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính
độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp
phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết
quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là
kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí
khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh
của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí
bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc
xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan
trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý
công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông
tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp
có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường
cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng
lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công
tác kế toán tại công ty cổ phần Ngọc Anh, em đã chọn đề tài "Kế toán bán
hàng và xác định kết quả bán hàng " để nghiên cứu và viết chuyên đề của
mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.
Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
hàng.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác
định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

1.1. KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC
BÁN HÀNG
1.1.1. Khái niệm thành phẩm
Trong DNSXCN: Thành phẩm những sản phẩm đã kết thúc toàn bộ quy
trình công nghệ sản xuất do doanh nghiệp tiến hành hoặc thuêu ngoài gia
công tác chế biến và đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật
quy định và đã nhập cho kho thành phẩm.
* Phân biệt giữa thành phẩm và sản phẩm .
- Xét về mặt giới hạn.
+ Thành phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất và gắn với
một quy trình công nghệ sản xuất nhất định trong phạm vi một doanh nghiệp .
+ Sản phẩm là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất cung cấp dịch
vụ.
- Xét về mặt phạm vi.
+ Thành phẩm duy nhất chỉ là sản phẩm hoàn thành ở giai đoạn cuối
cùng của quy trình công nghệ sản xuất .
+ Sản phẩm: Bao gồm thành phẩm và nửa thành phẩm. Thành phần là bộ
phận chủ yếu của hàng hoá trong doanh nghiệp sản xuất .Hàng hoá trong
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bao gồm: Thành phẩm, nửa thành phẩm,
vật tư và dịch vụ cung cấp và khách hàng.
1.1.2. Khái niệm về bán hàng và bản chất của quá trình bán hàng
Bán hàng là quá trinh sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán sản
phẩm mua vào.
Cung cấp dịch vụ và thực hiện công việc đã thoả mãn thuận theo hợp
đồng trong một kỳ hoạc nhiều kỳ như: Cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho
thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động.
Chuyên đề tốt nghiệp
3
Quá trình bán hàng là quá trình hoạt động kinh tế bao gôm 2 mặt:
Doanh nghiệp đem bán sản phẩm , hàng hoá cung cấp dịch vụ đồng thời
đã thu được tiền hoặc có quyền thu tiền của người mua. Quá trình bán hàng
thực chất là quá trình trao đổi quyền sở hữu giữa người bán và người mua trên
thị trường hoạt động.
Thị trường hoạt động là thị trường thoả mãn đông thời 3 điều kiện.
a. Các sản phẩm được bán trên thị trường có tính tương đồng.
b. Người mua và người bán có thể tìm thấy nhau bất kỳ lúc nào.
c. Giá cả được công khai.
Khi tiến hành giao dịch giữa doanh nghiệp với bên ngoài hoạc bên sử
dụng tài sản doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý đó là giá trị tài sản
có thể trao đổi hoạc giá trị một khoản nợ được thanh toán một cách tự nguyện
giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá trên thị trường
hoạt động.
Hàng hoá cung cấp nhằm để thoả mãn nhu cầu của các tổ chức kinh tế
khác, các cá nhân bên ngoài Công ty, Tổng công ty hoạc tập đoàn sản xuất gọi
là bán cho bên ngoài. Trong trường hợp hàng hoá cung cấp giữa các đơn vị
trong cùng một công ty, Tổng công ty, tập đoàn được gọi là bán hàng nội
bộ.
Công tác bán hàng có ý nghĩa hết sức to lớn. Nó là giai đoạn tái sản xuất.
Doanh nghiệp khi thực hiện tốt công tác bán hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi
vốn, bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước thông qua
việc nộp thuế, đầu tư phát triển tiếp, nâng cao đời sống của ngừơi lao động


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh sẽ giúp ích cho bạn.