Một số ý kiến về phưong hướng công tác phát triển kiểm toán ở nước ta hiện nay
Mục lục

Lời nói đầu 1

Phần I: Lý luận chung về kiểm toán 2
I. Hoạt động kiểm toán một nhu cầu tất yếu của nền kinh tế. 2
II. Vai trò của kiểm toán nhà nước trong nền kinh tế. 2
III. Những thành quả kiểm toán nhà nước trong những năm xây dựng và trưởng thành. 4

Phần II: thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm toán. 6
I . Thực trạng hệ thống kiểm toấn nước ta hiện nay. 6
1. Những dấu hiệu sai phạm trong khâu tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh. 8
2. Những dấu hiệu sai phạm về các hoạt động kinh tế. 8
3. Những dấu hiệu sai phạm về xử lý các quan hệ tài chính, các quan hệ lợi ích. 9
4. Những dấu hiệu sai phạm về công tác tài chính. 9
5. Những dấu hiệu vi phạm về kiểm toán. 10
II. Một số ý kiến đề xuất. 12
1. Mấy kiến nghị tăng cường hệ thống kiểm toán trong quản lý tài chính ngân sách Nhà nước. 12
2. Mấy ý kiến về xác lập quyền hạn của kiểm toán Nhà nước trong bộ máy quyền lực của Nhà nước. 13
2.1. Về quyền hạn chung của KTNN. 13
2.2. Các quyền điều tra và các quyền thi hành nhiệm vụ. 14
2.3. Quyền báo cáo kiểm toán và công bố kết quả kiểm toán. 14
3. Có những chính sách ưu đãi đối với ngành nói chung và đối với mỗi kiểm toán nói riêng. 14

II. Kết kuận. 15

Tài liệu tham khảo 16


Xem Thêm: Một số ý kiến về phưong hướng công tác phát triển kiểm toán ở nước ta hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến về phưong hướng công tác phát triển kiểm toán ở nước ta hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.