Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam
MỤC LỤC
Lời mở đầu
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NAM
I/ Lịch sử hình thành và phát triển công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam
II/ Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam
1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2. Thị trường của công ty
3. Lĩnh vực ngành nghề
4. Quy trình công nghệ
III/ Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam
1. Sơ đồ bộ máy quản lý
2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
IV/ Kết quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam trong những năm gần đây
1. Khái quát về tình hình tài sản của công ty
2. Khái quát về tình hình nguồn vốn của công ty
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NAM
I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam
1. Sơ đồ bộ phận kế toán
2. Chức năng, nhiệm vụ của kế toán viên
II/ Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam
1. Một số chính sách kế toán chủ yếu
2. Đặc điểm vận dụng chế độ chứng từ kế toán:
3. Đặc điểm vận dụng chế độ tài khoản kế toán:
4. Đặc điểm vận dụng chế độ sổ kế toán:
5. Đặc điểm vận dụng chế độ báo cáo kế toán:
III/ Nội dung chủ yếu của một số phần hành kế toán cơ bản:
1. Kế toán bán hàng:
2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh:
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NAM
I/ Đánh giá về ưu điểm và nhược điểm của công tác kế toán:
1. Ưu điểm:
2. Nhược điểm:
II/ Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Nam sẽ giúp ích cho bạn.