Giải phát thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp trong các KCN miền Trung
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ SỰ CẦN THIẾT THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP 4
1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU 4
1.1.1. Khái niệm xuất khẩu 4
1.1.2. Các hình thức xuất khẩu 5
1.1.2.1. Xuất khẩu gián tiếp 6
1.1.2.2. Xuất khẩu trực tiếp 7
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp 8
1.1.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 9
1.1.3.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 13
1.2. KHU CÔNG NGHIỆP 14
1.2.1. Quá trình hình thành và khái niệm về KCN 14
1.2.2. Đặc điểm và phân loại KCN 18
1.2.2.1. Đặc điểm của các KCN 18
1.2.2.2. Phân loại KCN 19
1.2.3. Hoạt động của doanh nghiệp trong KCN 22
1.3. KINH NGHIỆM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA TRUNG QUỐC 23
1.4. SỰ CẦN THIẾT THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP 26
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG 28
2.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG 28
2.1.1. Đặc điểm chung về tự nhiên, kinh tế xã hội của Miền Trung 28
2.1.2. Sự hình thành và phát triển các KCN miền Trung 33
2.2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG 37
2.2.1. Vài nét về tình hình đầu tư vào các KCN miền Trung 37
2.2.2. Thực trạng xuất khẩu của doanh nghiệp trong các KCN miền Trung 41
2.3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KCN MIỀN TRUNG 46
2.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 46
2.3.1.1. Quan hệ chính trị ngoại giao 46
2.3.1.2. Thuế quan và hạn ngạch xuất khẩu 48
2.3.1.3. Hỗ trợ xúc tiến thương mại 49
2.3.1.4. Hỗ trợ tài chính 50
2.3.1.5. Tỷ giá hối đoái 52
2.3.1.6. Cơ sở hạ tầng 53
2.3.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 55
2.3.2.1. Mục tiêu xuất khẩu của doanh nghiệp 55
2.3.2.2. Khả năng am hiểu về thị trường nước ngoài 56
2.3.2.3. Năng lực sản xuất 56
2.3.2.4. Năng lực tài chính 57
2.4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG 58
2.4.1. Mặt được của hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong các KCN 58
2.4.2. Mặt hạn chế của hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong các KCN 59
2.4.3. Nguyên nhân của mặt hạn chế 59
2.4.3.1. Nguyên nhân từ phía Nhà nước 60
2.4.3.2. Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp 61
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG 63
3.1. TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG 63
3.1.1. Định hướng phát triển các KCN miền Trung 63
3.1.1.1. Quan điểm phát triển KCN 63
3.1.1.2. Mục tiêu phát triển các KCN miền Trung đến năm 2015 64
3.1.1.3. Định hướng phát triển các KCN miền Trung 64
3.1.2. Triển vọng xuất khẩu của doanh nghiệp trong các KCN miền Trung 65
3.2. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP MIỀN TRUNG 67
3.2.1. Các giải pháp từ phía nhà nước 67
3.2.1.1. Tăng cường và đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại 67
3.2.1.2. Cải thiện hệ thống pháp lý gắn với thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong các KCN 70
3.2.1.3. Quy hoạch lại hệ thống KCN, hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo liên kết giữa các địa phương trong vùng 71
3.2.1.4. Đổi mới chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong KCN miền Trung 72
3.2.3. Giải pháp từ phía doanh nghiệp 73
KẾT LUẬN 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Giải phát thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp trong các KCN miền Trung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải phát thúc đẩy xuất khẩu của doanh nghiệp trong các KCN miền Trung sẽ giúp ích cho bạn.