Kế hoạch về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của công ty may Đáp Cầu
PHẦN I:
KHẢO SÁT TỔNG HỢP VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
CỦA CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 4
1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 4
2- Tình hình phát triển của công ty trong những năm qua 5
II. Công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 6
1- Nhiệm vụ sản xuất 6
2- Tình hình sử dụng máy móc thiết bị 7
III. Bộ máy quản lý của công ty 7
1- Bộ máy quản lý gồm 8
2- Chức năng nhiệm vụ củ bộ máy quản lý 8
IV. Cơ cấu sản xuất 11
1- Nguyên tắc hình thành các bộ phận sản xuất 11
2- Ưu nhược điểm của cơ cấu trên 11
PHẦN II :
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

I. Xây dựng chiến lược 15
1. Tiến độ khoa học kỹ thuật 15
2. Yêu cầu của khách hàng 15
II. Triển khai chiến lược 16
1. Xây dựng chiến lược 16
2. Triển khai kế hoạch 16
2.1. Xem xét việc triển khai kế hoạch 17
2.2. Mục tiêu chất lượng và kinh doanh 17
2.3. Dự báo về các kết quả hoạt động 18

PHẦN III.
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY


I. Các thông tin làm việc 20
II. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 20
III. Phúc lợi và sự thoả mãn của người lao động 23
IV. Phương pháp đánh giá thành tích 23
1. Với tập thể 23
2. Với cá nhân 25
V. Tình hình về lao động – tiền lương – NSLĐ 25
PHẦN IV.
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG CỦA
CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

I. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 29
1.Con người 29
2. Máy móc thiết bị 30
3. Tổ chức phục vụ nơi làm việc 31
II.Tình hình chất lượng sp của
công ty may đáp cầu năm 2002 31
III. Đánh giá chất lượng sp tại các đơn vị sx 32
IV. Quá trình kiểm soát chất lượng 33
1.Kiểm tra chất lượng của nguyên phụ liệu 33
2. Kiểm tra chất lượng của sản phẩm 34

PHẦN V:
KẾ HOẠCH VỀ LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬNXem Thêm: Kế hoạch về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của công ty may Đáp Cầu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế hoạch về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của công ty may Đáp Cầu sẽ giúp ích cho bạn.