Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Lam Hồng Sơn
LỜI NÓI ĐẦU
Trong giai đoạn hiện nay, với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, duy trì cơ chế kinh tế thị trường, nhằm thúc đẩy tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước, nước ngoài để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, đời sống nhân dân tích luỹ trong nước và xuất khẩu, tăng thu nhập quốc dân kích thích phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt ngay từ khi luật doanh nghiệp đi vào hoạt động có hiệu lực (tháng 1/2000) đã khẳng định một bước đổi mới trong hệ thống pháp lý tạo ra môi trường thuận lợi cho cá doanh nghiệp hoạt động, nhằm phát huy sức mạnh nền kinh tế. Từ thực tế cho ta thấy số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngày càng tăng, bên cạnh đó việc bán hàng sản phẩm hàng hoá là vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bởi vậy để tồn tại và phát triển doanh nghiệp không những có nhiệm vụ thu mua gia công chế biến, sản xuất sản phẩm, mà phải tổ chức tốt khâu bán hàng sản phẩm hàng hoá.
Mục tiêu của việc kinh doanh là lợi nhuận, bên cạnh đó cũng không ít rủi ro, để có được thành công đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải tìm tòi nghiên cứu thị trường, trên cơ sở đó ra quyết định đưa ra mặt hàng gì. Để phản ánh và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Giám đốc nhằm đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế đòi hỏi phải tổ chức tốt công tác kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng hàng hoá và xác định kết quả bán hàng nói riêng một cách khoa học, hợp lý.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, với sự cạnh tranh gay gắt, Công ty TNHH TM Tin học và Thiết bị Văn phòng đã tồn tại và phát triển, Công ty liên tục nhập các loại linh kiện máy vi tính , các thiết bị máy văn phòng mới, chủ động trong việc bán hàng hoá. Song song với những điều đó bộ phận kế toán Công ty cũng từng bước hoàn thiện và phát triển.
Qua qúa trình thực tập tổng hợp và đi sâu tìm hiểu ở Công ty em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “ Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Lam Hồng Sơn”.
Mục tiêu của chuyên đề này vận dụng những kiến thức đã học ở trường vào nhu cầu thực tiễn về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty, từ đó phân tích những điều còn tồn tại, nhằm góp một phần nhỏ vào công việc hoàn hiện công tác kế toán ở đơn vị.
Trong chuyên đề này tập trung đánh giá tình hình chung ở đơn vị về quản lý và kế toán, phân tích quy trình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở đơn vị và phương hướng, biện pháp giải quyết các vấn đề thực tế còn tồn tại. Chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận được chia làm 3 phần chính:
Phần I Tổng quan về Công ty TNHH Lam Hồng Sơn .
Phần II : Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Lam Hồng Sơn
Phần III : Một nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Lam Hồng Sơn
.
Do những hạn chế về trình độ và thời gian nên chuyên đề không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, nên em mong được các thầy cô cùng các cán bộ của Công ty nơi em thực tập thông cảm.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH LAM HỒNG SƠN 3
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 3
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty : 4
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty : 6
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán củA Công Ty TNHH Lam
Hồng Sơn 11
1.4.1/ Tổ chức bộ máy kế toán : 11
1.4.2. Tổ chức vân dụng hệ thống chức từ ở Công ty gồm: 13
1.4.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản 13
1.4.4. Hình thức sổ kế toán 14
1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty: 16
PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LAM HỒNG SƠN 18
2. 1. Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty 18
2.1.1 . Các mặt hàng kinh doanh của công ty 18
2.1.2. Phương thức xác định kết quả bán hàng của Công ty : 23
2.2. Nội dung kế toán bán hàng hàng hoá và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Lam Hồng Sơn : 24
2.2.1. Nội dung kế toán bán hàng ở Công ty TNHH Lam Hồng Sơn : 24
2.2.1.1 . Kế toán doanh thu bán hàng : 24
2.2.1.2 Kế toán giá vốn hàng hoá 38
2.2.2 Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty Tin học và Thiết bị Văn phòng : 41
2.2.2.1 . Chi phí bán hàng 41
2.2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : 47
2.2.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 51
CHƯƠNG III MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LAM HỒNG SƠN 54
3.1. Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHHH Lam Hồng Sơn 54
3.1.1. Nhận xét chung 54
3.1.2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty TNHH Lam Hồng Sơn 55
3.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 58
3.2.1. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng bán hàng để tính chính xác kết quả bán hàng của từng mặt hàng. 58
3.2.2. Lập dự phòng phải thu khó đòi 59
3.2.3. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 61
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Lam Hồng Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Lam Hồng Sơn sẽ giúp ích cho bạn.