Vấn đề tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay
MỤC LỤC

Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1: Khái niệm, vai trò của tiền lương và nội dung của công tác trả lương 2
1. Khái niệm của tiền lương 2
2. Vai trò của tiền lương 5
3. Trình tự xây dựng hệ thống trả công lao động trong các doanh nghiệp 7
4. Các hình thức trả công 8
Chương II. Các yếu tố tác động đến mức lương 15
1. Môi trường công ty 16
2. Thị trường lao động 16
3. Bản thân nhân viên 18
Chương III. Thực trạng tiền lương tiền công ở các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay 18
1. Những ưu điểm của hệ thống trả lương 18
2. Những tồn tại 18
3. Nguyên nhân của tồn tại 19
Chương IV. Một số kiến nghị và giải pháp 21
KẾT LUẬN 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO 23


Xem Thêm: Vấn đề tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.