Kế toán bất động sản đầu tư
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận chung về bất động sản đầu tư. 3
1. Khái niệm bất động sản đầu tư. 3
2. Các trường hợp được ghi nhận là bất động sản đầu tư. 3
3. Tính giá bất động sản đầu tư. 4
II. Kế toán bất động sản đầu tư 5
1. Một số quy định khi hạch toán bất động sản đầu tư. 5
2. Kế toán bất động sản đầu tư. 7
2.1. Tài khoản sử dụng: TK 217 – Bất động sản đầu tư. 7
2.1.1. Những quy định khi hạch toán TK 217 – Bất động sản đầu tư. 7
2.1.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 217 8
2.2. Hạch toán biến động Bất động sản đầu tư. 8
2.2.1. Kế toán các trường hợp tăng bất động sản đầu tư 8
2.2.1.1. Hạch toán các nghiệp vụ mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả tiền ngay. 8
2.2.1.2. Hạch toán nghiệp vụ mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm. 8
2.2.1.3. Bất động sản đầu tư hỡnh thành qua hoạt động XDCB hoàn thành bàn giao. 9
2.2.1.4. Bất động sản đầu tư tăng do chuyển bất động sản chủ sở hữu thành bất động sản đầu tư. 10
2.2.1.5. Bất động sản đầu tư tăng do chuyển hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư. 10
2.2.1.6. Bất động sản đầu tư tăng do thuê tài chính. 11
2.2.2. Hạch toán các trường hợp giảm bất động sản đầu tư 13
2.2.2.1. Bất động sản đầu tư giảm khi hết hạn thuê tài chính 13
2.2.2.2. Bất động sản đầu tư giảm do thanh lý, nhượng bán 13
2.2.2.3. Kế toán chuyển bất động sản đầu tư thành hàng tồn kho. 15
2.2.2.4. Kế toán chuyển bất động sản đầu tư thành bất động sản đầu tư chủ sở hữu sử dụng 16
2.3. Kế toán khấu hao bất động sản đầu tư. 16
2.3.1. Kết cấu và nội dung phản ỏnh của TK 2147 – hao mũn bất động sản đầu tư 16
2.3.2. Kế toán trích khấu hao bất động sản đầu tư. 17
2.4. Kế toán cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư. 17
2.4.1. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 17
2.4.2. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 19
III. Một số nhận xét về công tác hạch toán bất động sản đầu tư trong các doanh nghiệp ở Việt Nam 22
1. Công tác hạch toán BĐS đầu tư trước chuẩn mực số 05. 22
2. Một số nhận xét về công tác kế toán bất động sản đầu tư theo chuẩn mực số 05. 20
3. Vài nét so sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam số 05 "Bất động sản đầu tư" với chuẩn mực kế toán quốc tế cùng tên 24
KẾT LUẬN 27


Xem Thêm: Kế toán bất động sản đầu tư
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bất động sản đầu tư sẽ giúp ích cho bạn.