Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn xây dựng Lạng Sơn
MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất. 1
1.1.1. ý nghĩa của việc quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. 1
1.1.2. Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương. 2
1.1.2.1. Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương. 2
1.1.2.2. ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương. 3
1.1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ KPCĐ. 4
1.1.4. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 5
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương và các khoản trích theo lương. 6
1.2. Các hình thức trả lương: 6
1.2.1. Trả lương theo thời gian. 7
1.2.1.Trả lương theo sản phẩm: 8
1.3. kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 10
1.3.1.Chứng từ kế toán sử dụng: 10
1.3.2. Tài khoản kế toán sử dụng: Tk 334 “phảI trả người lao động”. TK 334 có kết cấu cơ bản: 10
1.3.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 11
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG LẠNG SƠN 14
2.1. Khái quát chung về Công ty tư ván và xây dỰng LẠng Sơn 14
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 14
2.1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty ‘(sơ đồ 2) 15
2.1.3 Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty: 16
2.1.4 Điều kiện làm việc: 16
2.1.5 Tổ chức bộ máy công tác kế toán chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: (xem sơ đồ 3) 16
2.1.6. Hình thức kế toán 17
2.1.7 Hệ thống chứng từ kế toán. 17
2.1.8 Điều kiện máy móc thiết bị. 18
2.1.9. Chế độ kế toán vận dụng. 18
2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty. 18
2.2.1. Tình hình chung về quản lý lao động 18
2.2.2. Đặc điểm tiền lương và quản lý tiền lương ở Công ty. 19
2.2.3. Các hình thức trả lương cho cán bộ công nhân viên ở Công ty. 20
2.2.3.1. Lương khoán sản phẩm. 20
2.2.3.2. Lương thời gian. 22
2.2.4. Tổ chức chứng từ hạch toán ban đầu: 24
2.2.5. Kế toán chi tiết tiền lương. 24
2.2.5.1. Lương khoán sản phẩm tập thể. 25
2.2.5.2. Trả lương thời gian. 25
2.2.5.3. Chi trả lương cho cán bộ công ty. 27
2.2.6. Kế toán tổng hợp tiền lương. 27
2.2.7 Tổ chức kế toán BHXH , BHYT , KPCĐ 29
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG LẠNG SƠN 31
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn 31
3.1.1. Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động. 31
3.1.2. Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương của công ty 31
3.1.2.1. Ưu điểm: 31
3.1.2.2. Tồn tại 33
3.2. Lý do phải hoàn thiện. 33
3.3. Kiến nghị. 34
3.4. Điều kiện thực hiện. 34
3.4.1. quản lý lao động . 34
3.4.2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích. 34


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn xây dựng Lạn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tư vấn xây dựng Lạn sẽ giúp ích cho bạn.