Hoạt động thâm nhập thị trường EU của CTCP may Đức Giang_ Thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
CHƯƠNG I 4
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MAY MẶC EU CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG 4
1.1. TỔNG QUAN VỀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI 4
1.1.1. Tổng quan về thị trường 4
1.1.1.1. Khái niệm thị trường 4
1.1.1.2. Phân loại thị trường 5
1.1.1.3. Kết cấu thị trường (phần này em chưa tìm được cơ sở lý thuyết) 6
1.1.2. Những vấn đề chung về thị trường nước ngoài 6
1.1.2.1. Khái niệm thị trường nước ngoài 6
1.1.2.2. Kết cấu thị trường nước ngoài 7
1.1.3. Lý luận chung về thâm nhập 8
1.1.3.1. Khái niệm thâm nhập thị trường nước ngoài 8
1.1.3.2. Các phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài 9
1.1.3.3. Các công việc của nhà quản trị trong việc thâm nhập thị trường nước ngoài 21
1.1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động thâm nhập thị trường nước ngoài 25
1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI NÓI CHUNG VÀ THỊ TRƯỜNG EU NÓI RIÊNG 29
1.2.1. Sự cần thiết phải thâm nhập thị trường thế giới 29
1.2.2. Sự cần thiết phải thâm nhập thị trường may mặc EU 31
1.2.2.1. EU là một thị trường có sức tiêu thụ rất lớn về hàng may mặc 31
1.2.2.2. Là thành viên của WTO, Việt Nam sẽ được hưởng những ưu đãi có được những cơ hội trên thị trường EU 32
1.2.2.3. Việt Nam có nhiều ưu thế trong sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường nước ngoài 34
1.2.2.4. Khả năng xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng 34
CHƯƠNG II 36
THỰC TRẠNG THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MAY MẶC EU CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG TRONG THỜI GIAN QUA 36
2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG 36
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển CTCP may Đức Giang 36
2.1.2. Bộ máy quản trị CTCP may Đức Giang 39
2.1.2.1 Bộ máy lãnh đạo: 39
2.1.2.2 Các phòng chức năng: 40
2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của CTCP may Đức Giang 48
2.1.3.1. Cơ cấu thị trường 48
2.1.3.2. Cơ cấu mặt hàng 51
2.2. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG MAY MẶC EU 51
2.2.1. Khái quát về thị trường may mặc EU 51
2.2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình thâm nhập thị trường may mặc EU 55
2.3. THỰC TRẠNG THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MAY MẶC EU CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG THỜI GIAN QUA 63
2.3.1. Thực trạng thâm nhập thị trường may mặc EU của CTCP may Đức Giang 63
2.3.1.1. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường 63
2.3.1.2. Quyết định chiến lược thâm nhập cho từng thị trường 64
2.3.1.3. Quyết định thời điểm thâm nhập 64
2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG MAY MẶC EU CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG 65
2.4.1. Những ưu điểm trong việc thâm nhập thị trường may mặc EU của CTCP may Đức Giang 65
2.4.2. Những tồn tại trong việc thâm nhập thị trường may mặc EU của CTCP may Đức Giang 66
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 67
2.4.3.1. Nguyên nhân chủ quan: 67
2.4.3.2. Nguyên nhân khách quan: 68
CHƯƠNG III 69
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THÂM NHẬP HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG SANG THỊ TRƯỜNG EU 69
3.1 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG KHI THÂM NHẬP VÀO THỊ TRƯỜNG MAY MẶC EU 69
3.1.1 Cơ hội 69
3.1.2 Thách thức 71
3.2 ĐỊNH HƯỚNG THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG SANG THỊ TRƯỜNG EU ĐẾN NĂM 2010 72
3.3 CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY THÂM NHẬP HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY MAY ĐỨC GIANG SANG THỊ TRƯỜNG EU 72
3.3.1 Giải pháp từ phía công ty : 72
3.3.2 Về phía Hiệp hội Dệt may Việt Nam 83
KẾT LUẬN 85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86


Xem Thêm: Hoạt động thâm nhập thị trường EU của CTCP may Đức Giang_ Thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động thâm nhập thị trường EU của CTCP may Đức Giang_ Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.