Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giầy Thăng Long
MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 4
LỜI NÓI ĐẦU. 5
PHẦN I - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY THĂNG LONG 6
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 6
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 8
1.2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất 8
1.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 10
1.3 Đặc điểm tổ chức của bộ máy quản lý 12
1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 15
1.4.1 Đặc điểm bộ máy kế toán 15
1.4.2 Hình thức sổ kế toán áp dụng 16
1.4.3 Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty 17
PHẦN II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 19
2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu và tình hình quản lý NVL tại Công ty 19
2.2 Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty 20
2.3 Đánh giá nguyên vật liệu tại Công ty 21
2.3.1 Giá vốn thực tế nguyên vật liệu nhập kho 21
2.3.2 Giá vốn nguyên vật liệu xuất kho 23
2.4 Thủ tục nhập xuất kho nguyên vật liệu và chứng từ sử dụng 24
2.4.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu và chứng từ sử dụng 24
2.4.2 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu và chứng từ sử dụng 26
2.5 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu .27
2.6 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty 28
2.6.1 Tài khoản sử dụng 28
2.6.2 Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 29
2.6.3 Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 32
2.7 Kế toán kiểm kê nguyên vật liệu .33
PHẦN III - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 53
3.1 Nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 53
3.1.1 Ưu điểm 53
3.1.2 Những vấn đề còn tồn tại 55
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ NVL tại Công ty 57
KẾT LUẬN 61
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ NƠI THỰC TẬP 62


Xem Thêm: Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giầy Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giầy Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.