công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất
Chương I: Lý luận chung về kế toán TSCĐ
I. Những vấn đề chung về TSCĐ
1.Khái niệm về TSCĐ
2.Đặc điểm TSCĐ
3.Phân loại TSCĐ
II.Nhiệm vụ chủ yếu của TSCĐ
III.Đánh giá TSCĐ
1.Nguyên giá TSCĐ
2.Giá trị hao mòn của TSCĐ
3.Xác định giá trị còn lại cuẩ TSCĐ
IV.Kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp
1.Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ
2.Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ
V.Kế toán khấu hao TSCĐ
1.Khái niệm về khấu hao TSCĐ
2.Các phương pháp khấu hao
3.Tài khoản kế toán sử dụng
VI. Kế toán sửa chữa TSCĐ
1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ
2.Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ
VII. Công tác kế toán kiểm kê đánh giá lại TSCĐ
Chương II.Đặcđiểm chung về công ty
I. Lịch sử hình thành và phát triển
1. Quá trình hình thành và phát triển
2.Đặc điểm tổ chức quản lý
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
II.Công tác kế toán TSCĐ
1.Phân loại TSCĐ
2.Đánh giá TSCĐ
2.1Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá
2.2 Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại
3.Tổ chức hạch toán chi tiếtTSCĐ tại công ty
4. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ
4.1Tài khoản kế toán sử dụng
4.2Kế toán tăng TSCĐ
4.3Kế toán giảm TSCĐ
5.Kế toán khấu hao TSCĐ
6.Kế toán sửa chữa TSCĐ
6.1Kế toán sửa chữa nhỏ TSCĐ
6.2Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ
7.Công tác kiểm kê đánh giá lại TSCĐ
Chương III.Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất
I.Đánh giá chung về công tác kế toán tại công tty
1.Những ưu điểm
2.Những tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý
II.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ


Xem Thêm: công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất sẽ giúp ích cho bạn.