Phân tích công tác kế toán tại công ty Mỹ Thuật Trung ương
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Phần I : Tổng quan về công ty Mỹ Thuật Trung Ương .2
I/ Quả trình hình thành và phảt triển của công ty Mỹ Thuật Trung Ương 3
II/ Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Mỹ Thuật Trung Ương 6 III/ Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Mỹ Thuật Trung Ương . 9
IV/ Tổ chức bộ mấy kế toán tại công ty Mỹ Thuật Trung Ương .12
V/ Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty Mỹ Thuật Trung Ương . 22
VI/ Phương tính thuế tại công ty Mỹ Thuật Trung Ương 24
Phần II : Công tác hoạch toán kế toán tại công ty Mỹ Thuật Trung Ương . 25
I/ Kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ tại công ty Mỹ Thuật Trung Ương . 25
1. Đặc điểm nguyên vật liệu- công cụ dụng 25
2. Phương hoạch toán hàng tồn kho . . 26
3. Phương pháp tiính giá nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ 26
4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 28
II/ Kế toán tiền lương công ty Mỹ Thuật Trung Ương . 32
1. Quỹ lương tại công ty 32 2. Nhiệm vụ cuả kế toán lao động và tiền lương . 32
3. Tiền lương và các khoản trích theo lương . . 32
4. Chứng từ kế toán, tài khoản kế toán sử dụng . 35
5. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 36
III/ Kếtoán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty Mỹ Thuật Trung Ương 37
* Kế toán tập chi phí 37
1. Đối tượng tập hợp chi phí . 37
2. Phân loại chi phí sản xuất . 37
3. Phương hoạctoán chi phí phát sinh 37
* Kế toán tập hợp tính giá thành 38
1. Đối tượng tính giá thành 38
2. Phân loại tính giá thành 38
3. Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành . 39
4. Phươngpháp đánh giá sẩn phẩm dở dang 39
5. Phương tính giá thành . 39
6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 40
7. Chứng từ kế toán, tài khoản kế toán sử dụng 41
8. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh 43
IV/ Kế toán tiêu thụvà xác định kết quả kinh doanh . . 47
1. Đặc điểm thành phẩm . 47
2. Nội dung kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 47
3. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 48
4. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ . 48
5. Chứng từ kế toán, tài khoản kế toán sử dụng . 49
6. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh . 50
Phần III: Hoàn thiện về công tác hoạch toán kế toán . 53
I/ Đánh giá chung về công tác kế toán


Xem Thêm: Phân tích công tác kế toán tại công ty Mỹ Thuật Trung ương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích công tác kế toán tại công ty Mỹ Thuật Trung ương sẽ giúp ích cho bạn.