Nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Mục lục
CHƯƠNG 1. Lí LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 4
I. Tổng quan về chất lượng sản phẩm : 4
1) Khỏi niệm chất lượng sản phẩm: 4
2) Cỏc thuộc tớnh chất lượng sản phẩm: 6
3) Những nhõn tố tạo nờn chất lượng sản phẩm: 7
4) Những nhõn tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm: 8
II. Đặc điểm của chất lượng sản phẩm: 12
1) Chất lượng sản phẩm là một phạm trù kinh tế xã hội: 12
2) Chất lượng sản phẩm là một chỉ tiêu có thể đo lường: 12
3) Chất lượng sản phẩm mang tớnh dõn tộc: 13
III. Cỏc loại chất lượng sản phẩm: 13
IV. Vai trũ chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh: 14
V. Tầm quan trọng và sự cần thiết của việc nõng cao chất lượng sản phẩm: 16
1) Tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm : 16
2) Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sản phẩm 17
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY. 19
I. Tỡnh hỡnh chung của cỏc doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trong nền kinh tế thị trường. 19
II. Khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp Việt Nam 22
1) Quan niệm về sức cạnh tranh: 22
2) Khả năng cạnh tranh của cỏc doanh nghiệp Việt Nam: 22
III. Thực trạng chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm tại cỏc doanh nghiệp Việt Nam. 32
IV. Đánh giá thực trạng chất lượng sản phẩm của cỏc Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay: 33
1) Ưu điểm: 33
2) Nhược điểm và hạn chế: 36
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. 37
I. Tại cỏc doanh nghiệp: 37
1) Đổi mới và hoàn thiện nhận thức vai trũ của chất lượng và quản lý chất lượng: 37
2) Tăng cường cụng tỏc tiờu chuẩn húa và quản ly đo lường tại cơ sở: 38
3) Tăng cường đổi mới cụng nghệ, chỳ trọng đào tạo nhõn lực: 39
4) Lựa chọn mụ hỡnh quản ly chất lượng phự hợp: 39
II. Giai phỏp ở tầm vĩ mụ: 40
MỞ ĐẦU
Hiện nay Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa,mở rộng quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác.Sự phát triển kinh tế hàng hóa Xã hội chủ nghĩa trong điều kiện “ mở cửa và cạnh tranh kinh tế” đòi hỏi tất cả các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải quan tâm đến hai vấn đề rất quan trọng đó là: giá cả và chất lượng sản phẩm.Trong đó chất lượng sản phẩm hầu như đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp.Vậy phải làm thế nào để đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách kinh tế nhất để tăng sức cạnh tranh cho các Doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện kinh tế hiện nay.
Trong phạm vi giới hạn, cuốn đề án này xin được đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay,để làm sáng tỏ hơn thực trạng và đưa ra một số giải pháp chính nhằm ”Nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay” với các Doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cũng như trên thị trường thế giới.
Kết cấu đề tài gồm có 3 chương :
Chương I : Lý luận chung về chất lượng sản phẩm.
Chương II: Thực trạng về chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Chương II:. Một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Để hoàn thành được bản đề án này,em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo và các bạn sinh viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh- Viện đại học Mở Hà Nội,đặc biệt là Cô Lê Thị Hằng- giáo viên hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện bản đề án này. Nhân đây em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với sự giúp đỡ quý báu đó. Do thời gian và nhận thức còn có hạn, bản đề án này không thể tránh khỏi những khiếm khuyết và thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để bản đề án được hoàn chỉnh hơn.

MỞ ĐẦU
Hiện nay Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa,mở rộng quyền tự do kinh doanh của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác.Sự phát triển kinh tế hàng hóa Xã hội chủ nghĩa trong điều kiện “ mở cửa và cạnh tranh kinh tế” đòi hỏi tất cả các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải quan tâm đến hai vấn đề rất quan trọng đó là: giá cả và chất lượng sản phẩm.Trong đó chất lượng sản phẩm hầu như đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp.Vậy phải làm thế nào để đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách kinh tế nhất để tăng sức cạnh tranh cho các Doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện kinh tế hiện nay.
Trong phạm vi giới hạn, cuốn đề án này xin được đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay,để làm sáng tỏ hơn thực trạng và đưa ra một số giải pháp chính nhằm ”Nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay” với các Doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cũng như trên thị trường thế giới.
Kết cấu đề tài gồm có 3 chương :
Chương I : Lý luận chung về chất lượng sản phẩm.
Chương II: Thực trạng về chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Chương II:. Một số phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Để hoàn thành được bản đề án này,em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo và các bạn sinh viên khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh- Viện đại học Mở Hà Nội,đặc biệt là Cô Lê Thị Hằng- giáo viên hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện bản đề án này. Nhân đây em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với sự giúp đỡ quý báu đó. Do thời gian và nhận thức còn có hạn, bản đề án này không thể tránh khỏi những khiếm khuyết và thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để bản đề án được hoàn chỉnh hơn.


Xem Thêm: Nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.