Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân
Mục lục
Trang
Mở đầu
Chương 1 : Những vấn đề lý luân chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả . 5
I Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 5
II Kế toán bán hàng và giá vốn hàng bán 6
1 Bán hàng và kế toán hàng bán theo phương thức gửi hàng 6
2 Bán hàng và kế toán hàng bán theo phương thức giao hàng trực tiếp 9
3 Phương pháp xác định trị giá vốn hàng bán 10
4 Trị giá vốn hàng bán xuất kho để bán 11
5 Tính trị giá vốn của hàng đã bán 11
III Kế toán bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 13
IV Kế toán chi phí bán hàng và chi quản lý doanh nghiệp 19
V Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24
VI Kế toán kết quả kinh doanh 26
Chương 2 : Thực tế tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty rượu Đồng xuân 28
I Đặc điểm chung của Công ty rượu Đồng xuân 28
II Đặc điểm tình hình tổ chức công tác kế toán của Công ty Rượu ĐX 38
III Kế toán bán hàng và xác định kết quả 42
IV Tình hình thực hiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả 45
Chương 3 : Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định KQ 63
I Sự cần thiết và những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 63
II Những vấn đề cần hoàn thiện về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty rượu Đồng xuân 64
bán hàng ở Công ty rượu Đồng xuân 64


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại Công Ty Rượu Đồng xuân sẽ giúp ích cho bạn.