Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt - May Hà Nội
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOAN NGHIỆP
3

1. Vai trò của nguyên vật liệu 3
1.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu. 3
1.2. Vai trò của nguyên vật liệu 3
2. Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu 4
2.1. Phân loại nguyên vật liệu 4
2.2. Định giá nguyên vật liệu 6
2.2.1. Đánh giá vật liệu theo giá trị thực tế 6
2.2.2. Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán 9
3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 10
3.1. Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu 10
3.2. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu 11
II. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 12
1. Chứng từ và sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu 12
2. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu 14
2.1. Phương pháp thẻ song song 14
2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 15
2.3. Phương pháp số dư. 16
III. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 17
1. Thủ tục chứng từ 18
1.1. Thủ tục chứng từ cần thiết trong nghiệp vụ thu mua và nhập kho vật liệu 18
1.2. Thủ tục chứng từ cần thiết trong nghiệp vụ xuất kho vật liệu 19
2. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 19
2.1. Tài khoản sử dụng 19
2.2. Trình tự hạch toán 20
3. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 21
3.1. Tài khoản sử dụng 21
3.2. Trình tự hạch toán 22

PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 23
I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU 23
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 23
2. Những đặc điểm về sản xuất ảnh hưởng tới công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty 25
2.1. Đặc điểm công nghệ và cơ cấu sản xuất 25
2.2. Quy trình công nghệ sản xuất các mặt hàng chủ yếu trong đơn vị 26
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Dệt- May Hà Nội 28
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 31
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 31
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty Dệt- May Hà Nội 34
III. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 36
1. Tình hình chung về vật liệu tại công ty Dệt -May Hà Nội 36
1.1. Đặc điểm của vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội 36
1.2. Công tác quản lý nguyên vật liệu 37
2. Quá trình tổ chức hạch toán nhập xuất kho nguyên vật liệu 38
2.1. Hạch toán nhập kho nguyên vật liệu 38
2.1.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 38
2.1.2. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu 39
2.2. Hạch toán xuất kho nguyên vật liệu 43
2.2.1. Tính giá vật liệu xuất kho 43
2.2.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu 44
3. Hạch toán tổng hợp vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội 46
3.1. Tài khoản sử dụng 46
3.2. Phương pháp hạch toán 47
3.2.1.Hạch toán tổng hợp nhập vật liệu 47
3.2.2.Hạch toán tổng hợp xuất vật liệu 53
4. Hạch toán chi tiết vật liệu 56
5. Tổ chức kiểm kê kho vật tư 63

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY DỆT MAY HÀ NỘI. 65
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI 68
1. Xây dựng sổ danh điểm vật tư thống nhất cho toàn công ty 68
2. Hoàn thiện hạch toán chi tiết vật liệu 69
3. Hoàn thiện công tác tính giá vật liệu 70
4. Hoàn thiện việc lập sổ chi tiết vật liệu 72
5. Hoàn thiện khoản tạm ứng mua vật liệu 72
6.Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 74
7. Hoàn thiện việc ứng dụng tin học vào hạch toán vật liệu 75
8. Hoàn thiện việc ghi sổ chi tiết thanh toán với người bán 76
KẾT LUẬN 80


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt - May Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật kiệu tại công ty Dệt - May Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.