Giải pháp tăng doanh thu của Công ty TNHH phát hành báo chí Đông Đô
LỜI NÓI ĐẦU

Nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, vận hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự thay đổi của nền kinh tế là sự thay đổi về cách nhìn nhận hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập mở cửa tham gia các tổ chức trong khu vực và trên thế giới. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ, các thành phần kinh tế đã phát huy tính năng động và tiềm lực sẵn có tạo nên một bức tranh phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước,
Đặc biệt, từ khi gia nhập và trở thành thành viên WTO, Việt Nam đẩy mạnh công cuộc cải cách kinh tế đất nước, tạo ra những cơ hội phát triển thương mại để tạo đà tăng trưởng kinh tế. Trước yêu cầu hội nhập, với nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ, hợp tác nhiệt tình của các thành viên WTO, Việt Nam nhất định sẽ là một thành viên tin cậy và có trách nhiệm của WTO, sẽ góp phần xứng đáng vào các nỗ lực chung nhằm xây dựng một hệ thống thương mại công bằng, bình đẳng và cùng có lợi. Mặt khác, tư cách thành viên WTO sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến trình đổi mới, tạo ra cơ hội mở rộng giao thương, đồng thời việc gia nhập WTO sẽ đặt ra những thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, để vận dụng tối đa cơ hội giải quyết thành công các thách thức đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững, việc tạo lập và sử dụng vốn có hiệu quả là vấn đề vô cùng quan trọng hang đầu trong cơ cấu tài chính đối với toàn bộ nền kinh tế nói chung cũng như từng doanh nghiệp nói riêng.
Điều đó đòi hỏi sự đổi mới về quản lý chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước, chính sách thu hút vốn và quản lý vốn đối với các doanh nghiệp cũng được mở rộng hơn nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tăng nhanh doanh thu của mình. Doanh thu là yếu tố rất quan trọng, nó đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, vấn đề đặt ra cần chú trọng nghiên cứu các giải pháp tăng doanh thu của các doanh nghiệp.
Xuất phát từ tầm quan trọng của một số giải pháp tăng doanh thu của doanh nghiệp; trên cơ sở tình hình thực tế kinh doanh của công ty TNHH phát hành báo chí Đông Đô, em xin chọn và nghiên cứu đề tài: “Giải pháp tăng doanh thu của Công ty TNHH phát hành báo chí Đông Đô”.


Xem Thêm: Giải pháp tăng doanh thu của Công ty TNHH phát hành báo chí Đông Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng doanh thu của Công ty TNHH phát hành báo chí Đông Đô sẽ giúp ích cho bạn.