Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần và Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Hà Nội
LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế đang phát triển, sự ra đời của các doanh ghiệp trẻ và đày triển vọng góp phần cho sự cạch tranh giữa các doanh nghiệp ngày càcg trở nên găy gắt. Muốn tồn tại và đứng vững trong nền kinh tế thị trường, việc đàu tiên doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất với chi phí bỏ ra là thấp nhất và thu được lợi nhuận cao nhất. Thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý phân tích đánh giá được tình hình sử dụng lao đông vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không, tiết kiệm hay lãng phí, từ đố đề ra các biện pháp hữu hiệu nhàm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành sản phẩm sản xuất có tính cạch tranh cao. Chính vì thế việc tổ chức công tốt công tác quản lý nó chung và công tác tập hợp chi phí sản xuất nói riêng là một yêu cầu bức thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm của công ty, qua thời gian thực tập được sự chỉ bảo và hướng giẫn tận tình của cô giáo Đới Thị Oanh và cán bộ Pòng tài chính kế toán trong Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng Số 1 Hà Nội em đã mạng dạn đi sâu nghiên cứ đề tài : “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần và Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Hà Nội”
Chuyên đề của em gồm 3 Nội dung sau
Chương1. Lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 2 Thực trạng công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩmtại công ty
Chương 3. Một số vấn đề nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương1. Lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1 Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.1 Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

1.1.2 Yêu cầu quản lý của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.1.3Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2 Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.2.1 Chi phí sản xuất
1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất
1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.2.2 Giá thành sản phẩm
1.2.2.1 khái niệm giá thành sản phẩm
1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm
1.2.3 Mối quan hệ giữa chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm
1.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1 Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.1.1 Đối tượng chi phí sản xuất
1.3.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.3.2 Phương pháp kế toán tập hợp,kết chuyển chi phí sản xuất
1.3.2.1 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.3.2.2 Phương pháp kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.3.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và các khoản thiệt hại
1.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
1.4.1.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí NVL trực tiếp
1.4.1.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng hòa thành tương đương
1.4.2 Các khoản thiệt hại
1.4.2.1 Kế toán thiệt hại về sản phẩm hỏng
1.4.2.2 Kế toán thiệt hại về ngừng sản xuất
1.5 Tính giá thành sản phẩm
1.5.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
1.5.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
2.1 Tổng quan về công ty
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.1.1.2 Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty
2.2 Thực trạng công tác tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
2.2.1 Đối tượng,phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại công ty
2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2.2.1.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất áp dụng tại công ty.
2.3. Thực trạng việc đáng giá sản phẩm dở dang, các khoản thiệt hại tai công ty
2.3.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
2.3.2 Các khoản thiệt hại trong quá trình sản xuất tại công ty
2.4 Thực trạng công tác tại công ty
2.4.1 Đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành tại công ty
2.4.1.1Phương pháp tính giá thành áp dụng tại công ty.CHƯƠNG III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
3.1 Đánh giá chung về công tác hạch toán và tính giá thành sản phẩm tại công ty
3.1.1 Những ưu điểm
3.1.2. Những tồn tại
3.1.3 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thàng sản phẩm tại công ty
Doanh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần và Đầu Tư Xâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần và Đầu Tư Xâ sẽ giúp ích cho bạn.