Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên T¬ vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn
LỜI MỞ ĐẦU
Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, nó đóng vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động của nền kinh tế.
Hạch toán ra đời gắn liền với quá trình tái sản xuất và là nhu cầu tất yếu khách quan của các hình thái kinh tế xã hội.
Kế toán là việc thu thập và xử lý, cũng nh¬ cung cấp toàn bộ thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn và sự vận động của tài sản, nguồn vốn đó ở những đơn vị, tổ chức kinh tế cụ thể nhằm phản ánh toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính ở các đơn vị tổ chức đó.
Về mặt thực tiễn, hạch toán kế toán là việc ghi chép bằng con số để phản ánh một cách tự nhiên, có hệ thống tình hình tài sản, vật t¬, tiền vốn và hoạt động kinh tế tài chính ở các đơn vị, tổ chức kinh tế.
Trong nền kinh tế thị tr¬ờng đầy năng động và cạnh tranh khốc liệt, sự tồn tại và thành đạt của các doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để có thể đứng vững, các doanh nghiệp cần phải d¬ợc tổ chức tốt, bộ máy quản lý phải linh hoạt và nhạy bén với những biến động của thị tr¬ờng. Đặc biệt, đóng góp vào sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp phải kể đến công tác kế toán tại doanh nghiệp với chức năng cung cấp thông tin về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp nhà quản trị ra quyết định nhanh chóng và kịp thời.
Mọi cá nhân tổ chức làm kinh tế đều có mục tiêu hàng đầu là tối đa hóa lợi nhuận, để đạt đ¬ợc điều này doanh nghiệp phải thực hiện đồng thì nhiều biện pháp nâng cao chất l¬ợng sản phẩm, nâng cao hiệu quả tiêu thụ làm đ¬ợc nh¬ vậy thì sẽ đ¬ợc ng¬ời tiêu dùng chấp nhận sẽ tạo đ¬ợc uy tín cho doanh nghiệp, thị tr¬ờng tiêu thụ sẽ ngày càng đ¬ợc mở rộng, làm tăng doanh thu, tăng tốc độ quay vòng của đồng vốn,nâng cao hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy quá trình sản xuất.
Vì vậy, việc hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trở nên hết sức cần thiết nhằm cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho các đối t¬ợng, đặc biệt là chủ doanh nghiệp. Nó sẽ tạo ra sự so sánh giữa doanh thu, chi phí, số l¬ợng sản phẩm tiêu thụ và số l¬ợng nguyên liệu nhập kho, tồn kho.
Nhận thấy đ¬ợc tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ, kết hợp với những kiến thức đã học tại tr¬ờng với sự h¬ớng dẫn của Thầy Nguyễn Quốc Trung cùng toàn bộ các cán bộ trong phòng kế toán của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên T¬ vấn và Xây dựng Giao thông em quyết định chọn chuyên đề tốt nghiệp " Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên T¬ vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn " làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm 3 phần chính:
Ch¬ơng 1: Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên T¬ vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.
Ch¬ơng 2: Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên T¬ vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.

Ch¬ơng 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên T¬ vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn.
Do trình độ kinh nghiệm thực tế còn ít, thời gian thực tập có hạn chuyên đề tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đ¬ợc sự chỉ bảo, góp ý của thầy giáo cùng các cán bộ trong phòng kế toán của Công ty nhằm giúp cho em bổ sung những kiến thức còn thiếu của mình để phục vụ cho quá trình học tập và công tác sau này.

Môc lôc
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN 3
1. Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 4
1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 4
1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 6
1.5. Chức năng,nhiệm vụ của các phòng ban, đội thuộc công ty 8
1.5.1. Chức năng, nhiệm vụ của ban Giám đốc 8
1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban chức năng: 9
1.5.3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận sản xuất trực tiếp trực thuộc: 10
1.6. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty. 10
1.7. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 12
1.8. Hỡnh thức ghi sổ kế toỏn 22
1.9. Chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng tại doanh nghiệp 26
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN 33
2.1. Đặc điểm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 33
2.2. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 34
2.3. Một số nguyên tắc chung trong kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 60
2.4. Phương thức tiêu thụ và ảnh hưởng của nó tới hạch toán tiêu thụ thành phẩm 60
2.5. Phương pháp xác định giá vốn thành phẩm tiêu thụ và ảnh hưởng của nó tới lợi nhuận trên tiêu thụ. 60
2.6. Hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm trong Công ty 61
2.7. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn. 62
2.8. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 64
2.8.1. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ và nghiệp vụ bán hàng 64
2.8.3. Hạch toán doanh thu bán hàng. 66
2.8.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 67
2.8.5. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 70
2.9.Hệ thống sổ sách hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 73
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG LẠNG SƠN. 75
3.1. Đánh giá khái quát về công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn 75
3.1.1. Những thành tựu đạt được 75
3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục 79
3.2. Một số phương pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn. 80
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. 80
3.2.2. Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 80
3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty. 83
KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO 86


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạ sẽ giúp ích cho bạn.